กศน.ชุมชนเมือง
  ข่าวทั้งหมด
13 กันยายน 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมือง ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในชุมชนเมือง ของสำนักงาน กศน." ณ หอประชุมอาคารปฎิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานครรมช.ศึกษาธิการ
กล่าวแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย ของสำนักงาน กศน. ทุกท่าน ที่ร่วมให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี และพัฒนาการศึกษาของประชาชน ให้มีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ต่อไปในส่วนของ กศน.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ได้สนับสนุน ส่งเสริม และกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ปฏิบัติตนดี มีศักยภาพในการศึกษาวิจัย ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทสังคมเมืองซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสำหรับการจัดการศึกษา, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เด็กเร่ร่อน), การนำเสนอ การพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นเวทีสะท้อนความเห็น ความต้องการ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกันต่อไปในฐานะที่กำกับดูแลงานของ กศน. และมีความใกล้ชิดกับชาว กศน. ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามารับตำแหน่ง ทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถ รวมทั้งเข้าใจถึงความเสียสละทุ่มเทในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมชุมชนเมืองต่าง ๆ จึงขอเป็นกำลังใจให้ชาว กศน.กรุงเทพมหานคร ในการช่วยกันสร้างงานและสร้างอาชีพเพื่อชุมชน ให้ประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้กับ กศน. จบออกไปแล้วมีงานทำ และเป็นคนคุณภาพที่จะไปช่วยสร้างชาติ ส่วนสำนักงาน กศน. ก็จะเร่งปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนเป็นหลัก และจัดหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการในแต่ละบริบท ทำให้เกิด "กศน.WOW" เป็นการพลิกโฉมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย นำมาสู่รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อม ๆ กับการเตรียมปรับปรุงฐานข้อมูลผู้เรียน กศน.ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานควบคู่ไปด้วยในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ในสังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร รวม 69 รายนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
993 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์