คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 7 แห่ง 7 หลักสูตร
  ข่าวทั้งหมด
11 กันยายน 2562

      

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีมติ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 7 แห่ง โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภาได้ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ไปแล้ว จำนวน 38 แห่ง 39 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้
1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต
2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด
และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2562 จำนวน 45 แห่ง มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (60 คน)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)
13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)
14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)
15. มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)
16. มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)
17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)
18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)
19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)
20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)
21. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)
22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)
23. วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)
25. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)
27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)
28. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)
29. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)
30. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)
31. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน)
32. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (180 คน)
33. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (โครงการสมเด็จพระเทพฯ 70 คน และนักศึกษานอกโครงการ 110 คน)
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน)
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน)
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (90 คน)
38. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน)
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(180 คน)
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)
42. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)
43. วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)
44. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)
และ 45. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)

          ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม


ที่มา : คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
549 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์