ผลการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562
  ข่าวทั้งหมด
9 กันยายน 2562

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ซึ่งได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ มาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มองค์กรครูใน 4 ภูมิภาค เป็นต้น โดยผลการรับฟังความคิดเห็น มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเด็นต่าง ๆ

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ เปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แต่ขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และประโยชน์ของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ หากนำผลมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยไปในทางที่ดีขึ้น ก็ควรจะเปลี่ยน แต่หากเปลี่ยนแปลงแล้วมีข้อขัดแย้ง หรือช่วยพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ก็จำเป็นต้องพิจารณาตามเนื้อผ้า ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการประชาพิจารณ์ให้แล้วเสร็จในอีก 2 เดือนข้างหน้า

สำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นั้น หลังจากประกาศใช้มาระยะหนึ่งก็พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในหลายส่วน จึงได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงแผนดังกล่าว เพื่อให้สอดรับกับสภาวะการศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายบริบท และนำแผนการศึกษาแห่งชาติมาใช้เป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา  ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับคนทุกช่วงวัย ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภาการศึกษาไปพิจารณารายละเอียดต่อไป    


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการศึกษาดูงานของกรรมการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม โดยได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึ่งผลที่ได้จาการลงพื้นที่พบว่ายังมีปัญหาด้านผู้เรียน ครูผู้สอน งบประมาณ และผู้ปกครอง อาทิ มีผู้เรียนหลุดจากการศึกษาในระบบ ขาดครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ยังไม่เพียงพอ เป็นต้น 

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
10/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,157 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์