เลขาธิการ กพฐ. เปิดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
  ข่าวทั้งหมด
9 กันยายน 2562

      

          วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยมี นายเทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม ประธานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน รวมถึง นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ส่วนกลาง จังหวัดนนทบุรี

          งานนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ” จัดขึ้นตามกลยุทธ์ที่ 6 ของแผนพัฒนาคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนพระราชดำริฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) รวมถึงให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ และบุคคลทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยได้จัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 10 นิทรรศการ ได้แก่ 1. นิทรรศการราชวินิต ภ.ป.ร. เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 2. นิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ 3. นิทรรศการพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 4. นิทรรศการพระบิดาแห่งฝนหลวง 5. นิทรรศการพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 6. นิทรรศการพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 7. นิทรรศการพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 8. นิทรรศการพระบิดาแห่งการวิจัยไทย 9. นิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ10. นิทรรศการพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ โดยขอแสดงความยินดีในความก้าวหน้าของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกโรงเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในครั้งนี้ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างคุณูปการต่าง ๆ ให้กับประเทศไว้มากมาย และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงสืบสานต่อยอด ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ได้น้อมนำมาเป็นนโยบาย เพื่อสืบสานต่อยอด นำมาปฏิบัติในการปลูกฝังให้เยาวชน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป รวมถึงขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเรื่อยมา

          ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และโรงเรียน ในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 9 โรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี และโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
630 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์