สพฐ. จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล สำหรับสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
9 กันยายน 2562

      

          วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยมีสมาชิกชุมนุมฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ

          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการรวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ร่วมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

          ให้มีความน่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนั้น สพฐ. โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้สมาชิกของชุมนุมฯ ได้ร่วมรับทราบทิศทางและแนวนโยบายเกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแนวใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อขยายพรมแดนความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาอีกด้วย

          “จากการประชุมครั้งนี้ คาดว่าสมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยทุกคน จะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนางานให้มีความเป็นระบบ มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ ทันสมัย และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา พร้อมทั้งได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
702 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์