สร้างโอกาสการรู้หนังสือ
  ข่าวทั้งหมด
7 กันยายน 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการรู้หนังสือ การมีงานทำมีอาชีพ ที่จะเป็นยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสุโขทัยอย่างมีความสุข ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับตอนหนึ่งว่า จังหวัดสุโขทัย มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นภาพของ "โรงเรียนในฝัน" 4 เรื่อง ได้แก่ โรงเรียนที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข, โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมสร้างงานและมีรายได้ดูแลตัวเอง, โรงเรียนเป็นที่ช่วยสร้างคนดี และโรงเรียนที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อช่วยรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ ในส่วนของการศึกษาเรียนรู้ของสำนักงาน กศน. สิ่งสำคัญคือ สถานศึกษามีหน้าที่ในการสอนให้เด็กอยู่ในสังคมได้ สามารถเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และช่วยเหลือสังคมได้ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา และมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อทำให้การศึกษากับเรื่องของปากท้องเป็นเรื่องเดียวกันด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลและจัดการศึกษาเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัย จึงขอฝากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการแลผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย ให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ที่จะมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน คือการทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความสามารถ และมีปัญญา เมื่อนั้นก็จะทำให้สังคมดีไปด้วย โดยให้ความสำคัญกับบทบาทของครู ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้สอน ผู้อบรม และเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง จึงขอให้ครูมีความภาคภูมิใจในความเป็นครู ทำงานอย่างเต็มที่ และไม่ลืมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นที่เชิดชูของประชาชนต่อไป

ในส่วนของสำนักงาน กศน. ให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือของประชาชน ซึ่งในปี 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือในหลายส่วน อาทิ ส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 118 คน จนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน, สำนักงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก ส่งเสริมผู้ลืมหนังสือให้กลับมาอ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 280 คน โดยไม่ใช้งบประมาณ เป็นต้น ซึ่งจากการเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวรรคโลก ทำให้เห็นว่าห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และห้องสมุดทั่วประเทศที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน กศน. ควรได้รับการสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยเติมเต็มการรู้หนังสือของประชาชน ทั้งในเรื่องของศาสตร์พระราชา ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนหนังสืออื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

และในฐานะที่รับผิดชอบดูแลงานของ สำนักงาน กศน. จะไปร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" (International Literacy Day) ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ยูเนสโกได้ประกาศให้ วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็น "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา เพราะ "การรู้หนังสือ" ของประชาชน จะมีส่วนทำให้มีความคิดกว้าง มองไกล และมีความสร้างสรรค์ สามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อชุมชน และสังคม สอดคล้องกับภารกิจพัฒนาคนทุกช่วงวัยของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้วย

สิ่งเหล่านี้ เป็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ กศน.เป็นสถานศึกษาเรียนรู้ สร้างอาชีพมีอาชีพ ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้เพียงคนเดียว นอกจากนี้ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุอุทกภัยในพื้นที่นี้ โดยได้เน้นย้ำให้สำนักงาน กศน. สำนักงาน สช. ผู้บริหารและครูทุกสังกัด คอยติดตามสถานการณ์โดยตลอด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ต้องการที่จะทลายทุกข้อจำกัด เพื่อดูแลประชาชนทุกคน และจะ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้เพียงคนเดียว"

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
537 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์