ตรวจเยี่ยม สทศ.-สมศ.
  ข่าวทั้งหมด
7 กันยายน 2562

      

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทดสอบระดับชาติ และการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อมารับตำแหน่งก็พยายามที่จะพบปะและหารือการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ รวมทั้ง สทศ. และ สมศ. โดยใช้หลักคิดในการกำกับดูแล 4 ประการ คือ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความโปร่งใส 3) การบริหารงาน ที่มุ่งผลสำเร็จในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ 4) การดำเนินงานตามหลักการของกฎหมาย จึงขอฝากผู้บริหารทุกท่านถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันด้วย

โดยในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. คือ การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ในระยะเร่งด่วน 1 ปี ได้แก่ การผลักดันหลักสูตรโค้ดดิ้ง (Coding), การยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสิรมการอ่านการเขียนให้แก่ประชาชน และการส่งเสริมจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงฝากผู้บริหารช่วยขับเคลื่อนทั้ง 4 งาน ตามแนวนโยบายนี้ด้วย

- เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยมีคณะกรรมการบริหาร และบุคลากร สทศ. ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึง สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ ว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 ควรเตรียมเชื่อมโยงเนื้อหา Coding กับการทดสอบ หลังจากที่มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วด้วย เพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ ความคิดรวบยอด ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จำเป็น และเป็นความต้องการของโลกในอนาคต

ส่วนการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เตรียมจะยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเกษตรกร ที่จะช่วยในการ Upskill - Reskill สร้างความรู้และรายได้ต่อไป เช่นเดียวกับ การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของประชาชน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ที่จะต้องได้รับความร่วมมือของทุกคน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในเวลา 1 ปีต่อจากนี้

- จากนั้นเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สมศ. ว่า ขอให้ สมศ. ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างเต็มที่ และถูกต้องมากที่สุด และฝากคิดแนวทางที่จะทำอย่างไร ให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของผู้เรียน ที่มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกัน ก็สามารถวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงงาน ที่จะก่อให้เกิดความสุขจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น เด็กเยาวชนอยู่รอดในสังคม และสร้างความเจริญแก่ประเทศได้รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ในเรื่องของกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณการศึกษา พ.ศ.2561 ควรมีการตั้งคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการประเมินผลการศึกษาอย่างรอบด้านที่ชัดเจน ส่งผลให้ สมศ. เป็นองค์กรที่สามารถยกระดับการศึกษาของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างมีมาตรฐานต่อไป

นวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,594 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์