ศธ. จับมือ กสศ. เปิดตลาดวาดฝัน สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
5 กันยายน 2562

      

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ตลาดวาดฝัน: สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค” โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ จังหวัดปทุมธานี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมด้านการศึกษาพื้นฐานให้เด็กไทยทุกคน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของสหประชาชาติ (SDG4) ที่ทั่วโลกได้ให้พันธสัญญาร่วมกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนทุกคนครบ 100% ภายในปี ค.ศ. 2030


สำหรับโครงการ “ตลาดวาดฝัน: สร้างโอกาส สร้างอาชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค” เป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ยากจนพิเศษ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนต่ำกว่า 1,250 บาท พร้อมกับฝึกอาชีพให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง โดยถือเป็นโครงการต้นแบบที่ดีที่สามารถนำไปขยายผลการปฏิบัติในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานที่ชัดเจน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยจะทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนเด็กเกิด เด็กเข้าเรียน และเด็กออกกลางคัน เพื่อดูแลการเข้าถึงการศึกษาพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมของเด็กไทย เพราะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนยากจนหรือยากจนพิเศษก็ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเช่นกัน นอกจากนี้ จะพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่มีอยู่ และจะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงถึงแนวทางการดำเนินงานเร่งด่วนต่อไป

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กสศ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และช่วยผลักดันการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยกันสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีอาชีพที่มั่นคง สามารถช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า กสศ. มุ่งแก้ปัญหาการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนสามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดวาดฝันฯ และเป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทักษะอาชีพแล้ว จำนวน 107 โรงเรียน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคเอกชน ร่วมสมทบเงินบริจาคเพื่อช่วยเด็กที่มีฐานะยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต่อไป 


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
6/9/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,358 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์