สพฐ. จัดประชุมผอ.เขต ทั่วประเทศ สร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
  ข่าวทั้งหมด
6 กันยายน 2562

      

          วันที่ 4 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจร่วมกัน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ รวมถึงที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้ชำนาญการประจำ cluster และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,060 คน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจในด้านนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสารนโยบาย การหารือข้อราชการ การติดตามการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นโอกาสอันดีที่ส่วนกลางจะได้รับฟังข้อมูลในพื้นที่ซึ่งสะท้อนผ่านเขตตรวจราชการ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนจากภูมิภาค จึงเชื่อมั่นได้ว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างแรงผลักดันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบทในภูมิภาค นำไปสู่การพัฒนาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

          ขณะที่นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสื่อสารนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำการขับเคลื่อนในพื้นที่ และเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ สู่การปฏิบัติตามนโยบายอย่างมีคุณภาพโดยเน้นดัชนีชี้วัดต่อความสำเร็จ พร้อมทั้งประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนำข้อคิดเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างผู้บริหารส่วนกลางกับสำนักงานเขตพื้นที่และระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ด้วยกัน

          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโครงการด้านการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จโดยสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อนาคต” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพิธีมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ โล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน โล่รางวัลการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับบุคคลดีเด่น และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่รางวัลอีกด้วย

ลิงค์รูปรับโล่จากท่าน รมว.ศธ. 

ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
544 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์