ประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
  ข่าวทั้งหมด
5 กันยายน 2562

      

          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเนื่องในโอกาสประชุมชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประสานความร่วมมือกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เป็นปีที่ 1 ดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2562 ให้มีความเป็นรูปธรรม ชัดเจน และทั่วถึงยิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ของการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

          การสร้างความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทั้งในมิติด้านวิชาการและด้านงบประมาณ โดยความร่วมมือด้านวิชาการ ประกอบด้วย 1) วางแผนการดำเนินงาน 2) การสร้างและค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีของ PLC 3) การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 4) การกำกัด ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 5) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเสนอบทเรียนความสำเร็จของเครือข่ายฯ ที่มีการพัฒนาวิชาชีพแบบ PLC และ 6) จัดหาช่องทางในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          ในปี 2562 มีเครือข่ายฯ ให้ความสนใจเสนอโครงการมาขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ จำนวน 258 เครือข่าย ซึ่งคณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 7 เป้าหมาย ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้หนังสือ 4) คุณลักษณะผู้เรียน 5) สมรรถนะผู้เรียน 6) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ 7) บทบาทผู้นำทางการศึกษา มีเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ และได้จัดพิธีลงนามสัญญารับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 102 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 46 เครือข่าย ระดับหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 49 เครือข่าย ระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู จำนวน 3 เครือข่าย และระดับพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 เครือข่าย โดยเครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เครือข่าย เป็นโครงการ Thailand School Improvement Program (TSIP) เครือข่ายทั้ง 4 เครือข่าย เป็นเครือข่ายที่มีความสามารถในการขยายผลการดำเนินการภายในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีบุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรมและขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มแข็ง


ที่มา : คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
274 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์