สกศ. ประชุมคณะกรรมการ พรบ.กศ.
  ข่าวทั้งหมด
5 กันยายน 2562

      

          วันนี้ (๔ กันยายน ๒๕๖๒) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ของคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมี ว่าที่เรือตรีทรงยศ พรานเนื้อ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมให้ความเห็นและแนวทางในการขับเคลื่อนร่างกฎหมาย ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

          ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า  สกศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา (กอปศ.) ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทบทวนและเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับฟังความคิดเห็น จากผลการรับฟังความคิดเห็นจำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ จากผู้แทนองค์กรครู ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มองค์กรครูใน ๔ ภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒ จากผู้เข้าร่วมประชุมงานจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ: ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓ จากผู้ตอบแบบสอบถามทางเวปไซต์ของ สกศ. www.onec.go.th ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  ใน  ๓ ประเด็น คือ ๑. เปลี่ยน“ผู้อำนวยการ”เป็นครูใหญ่ ๒. เปลี่ยน“รองผู้อำนวยการ” เป็น “ผู้ช่วยครูใหญ่  และ ๓. เปลี่ยน “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบรับรองความเป็นครู” และ ครั้งที่ ๔ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ในการประชุมพัฒนากฎหมายเพื่อการปฎิรูปประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

          “ภาพรวมจากการรับฟังของผู้เข้าร่วมประชุมและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คงคำเรียก”ผู้อำนวยการ” “รองผู้อำนวยการ” และ”ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ไว้เหมือนเดิม  อย่างไรก็ตามการรับฟังความคิดเห็นร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นยังไม่มีข้อยุติ ซึ่งการรับฟังต้องดำเนินการให้ครบถ้วนในทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนรับผิดชอบและผู้รับบริการด้วย” รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าว

          ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่า ควรมีการทบทวนประเด็นที่ไม่ได้มีข้อเรียกร้องแต่เป็นประเด็นที่กำหนดขึ้นใหม่ใน ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เช่น ระบบการศึกษา การแบ่งช่วงวัย  การผลิตครู และควรรับฟังจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ผลิต และผู้ใช้ รวมทั้งผู้ปฏิบัติให้ครบถ้วน นอกจากนี้ เรื่องการศึกษาตลอดชีวิตของหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นควรให้สอดคล้องกับ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ ในเรื่องการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย ระดับกำกับดูแล ระดับสนับสนุน และระดับปฏิบัติ ให้กำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นย่อยที่เป็นข้อเสนอต่าง ๆ ควรจะไปกำหนดในกฎหมายลูกหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เป็นเรื่องเฉพาะ เช่น การดำเนินทางวินัย บทลงโทษเป็นต้น สำหรับการสร้างความเข้าใจควรเป็นข่าวในเชิงบวก และมียุทธศาสตร์การสื่อสารที่ดีและต่อเนื่องด้วย

          ทั้งนี้ การปรับปรุง ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการฯจะได้รวบรวมประเด็นรับฟังความคิดเห็นและสรุปเป็นประเด็นสำคัญและสาระบัญญัติในเรื่องนั้นไว้ก่อน จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ยุติและครบถ้วนแล้วจึงจะดำเนินการปรับปรุงร่างกฎหมายต่อไป

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
247 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์