สพฐ.ร่วมพิธีรับพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ข่าวทั้งหมด
4 กันยายน 2562

      

          วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และมอบแนวคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมพิธี  ณ ห้องเกียรติยศ (111) ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

          ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนที่สร้างเยาวชนให้มีศักยภาพทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนตระหนักดีว่าการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จำเป็นต้องจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ส่งผลให้ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทั้งด้านกีฬา ดนตรีไทย และดนตรีสากลเป็นจำนวนมาก สำหรับด้านดนตรีสากลโรงเรียนได้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนานักเรียนตามความสนใจและความถนัดจึงส่งเสริม สนับสนุนให้ นายสิรภพ  วนเวชกุล นักเรียนในชมรมดนตรีสากลเข้าร่วมการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร

          และผลปรากฏว่า นายสิรภพ  วนเวชกุล นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำนักเรียนเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัล เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา แต่เนื่องจากนายสิรภพ  วนเวชกุล เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี 2562 และเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จึงไม่สามารถเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลได้  และเพื่อเป็นเกียรติยศอันสูงสุดแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมอบหมายให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดพิธีรับพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นสำคัญก็ตาม แต่การพัฒนาเยาวชนในชาติให้เป็นคนดีของสังคมนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ดูแลการจัดการศึกษาของประเทศ จึงได้ให้การส่งเสริมสนับสนุน และเสนอแนวนโยบายการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ สู่การพัฒนาประเทศ โดยเชื่อว่าจะช่วยให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นคนดี คนเก่งมีความสุขุม อ่อนโยน อันจะนำมาซึ่งสังคมที่มีความสุข สงบ และสันติ ซึ่งการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริม ผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีได้พัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าว


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
274 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์