ลงพื้นที่โคราช
  ข่าวทั้งหมด
2 กันยายน 2562

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการดำเนินงานการศึกษาเอกชนเพื่อสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบโจทย์การมีงานทำ ชุมชนมีสุข พร้อมตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือ ที่เป็นแหล่งเสริมสร้างความมีระเบียบระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วมคณะเดินทางด้วย● เปิดโครงการ “ศธจ.นครราชสีมาพบครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อเวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิด "โครงการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพจังหวัดนครราชสีมา" ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นจุดแรก ซึ่งมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกว่า 893 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า มีความยินดีที่ครูและผู้บริหารมารวมพลังสร้างสรรค์สิ่งดีร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงาน และเชื่อว่าทุกการทำงานย่อมเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันตลอดเวลา และแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยาก แต่ขอให้เชื่อว่า หากเรามีความพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพงานด้านการศึกษาในพื้นที่นี้ และเกิดความคุ้มค่าต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมาก

การมีวินัยและถือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง จะช่วยให้การทำงานราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการศึกษาโดยรวม ดังนั้น ขอให้ครูและบุคลากรทุกคน ทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร้อม ๆ กับพัฒนาตนเองและสร้างผลงานวิชาการ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เมื่อนั้นหน่วยงานก็จะสามารถประเมินการทำงาน เพื่อตอบแทนความก้าวหน้าในหน้าที่ วิทยฐานะ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

“เราเชื่อว่า ครูคือเสาหลักของการศึกษาไทย ที่มีความพร้อมจะเป็นพ่อแม่คนที่สองในโรงเรียนและสถานศึกษา ร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ด้านจิตใจ ด้านวิชาการ ไปจนถึงทักษะต่าง ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และนานาชาติ ในขณะเดียวกัน ครูก็ต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ทันยุคทันสมัย ทำงานด้วยความเข้าใจบทบาทและศรัทธาในหน้าที่ของตัวเอง เพื่อดำรงเกียรติยศ และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม” รมช.ศึกษาธิการกล่าวนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดการศึกษาของชาติ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน และปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ พร้อมสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก กฎหมาย ระเบียบ และธรรมเนียมต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จึงจัดโครงการขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการกำหนดวิทยฐานะ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1-7 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 893 คน● เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนแสนสนุก

จากนั้นในเวลา 9.30 น. รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ เดินทางต่อไปยังอำเภอโชคชัย เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแสนสนุก และพบปะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนที่มาให้การต้อนรับ● ติดตามการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชน

ในเวลาต่อมา รมช.ศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของ กศน.ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้เพื่อการมีงานทำของผู้เรียน กศน. และประชาชน

"มีความพยายามอย่างเต็มที่ ในการนำความต้องการและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งการนำเด็กและเยาวชนที่พลาดโอกาส หรืออยู่นอกระบบการศึกษา ให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น และเตรียมวางแผนสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและอาชีพ ซึ่ง กศน.นครราชสีมา ทำดีอยู่แล้ว มาช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น เช่น รวบรวมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความพิเศษในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มสมัยใหม่ พร้อมเชิญผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ มาช่วยอบรมให้ความรู้ด้านการค้าขาย พัฒนารูปแบบและหีบห่อ ตลอดจนการเก็บรักษาและการสั่งซื้อ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว● เยี่ยม "พงษ์ศิริวิทยา" โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2561

รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา อำเภอด่านขุนทด ซึ่งเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นจุดที่ 5 ของการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ผลงาน และนิทรรศการของนักเรียน ว่า
ต้องขอชื่นชมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในอำเภอด่านขุนทด โดยร่วมกันพัฒนาความพร้อมของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ตลอดจนสติปัญญาได้อย่างมีมาตรฐาน พร้อมนำหลักสูตรการศึกษา 4.0 เน้นสะเต็มศึกษา ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ บูรณาการเชื่อมโยงกับการสร้างนวัตกรรม เป็นการสร้างคุณค่าทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังส่งเสริมการสื่อสารภาษาต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ทิ้งภาษาไทย นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการนำเสนอและสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจน ออกเสียงอักขระและคำควบกล้ำต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคน ที่แม้จะเป็นโรงเรียนระดับอำเภอ แต่ก็ช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น กว่า 3,000 คน ได้เป็นอย่างดี สมกับการเป็น "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561" จึงขอชื่นชมจากใจจริงและขอให้โรงเรียนมุ่งมั่นสร้างเด็กในพื้นที่นี้ให้ก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจต่อไปนวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
230 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์