ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ SEPS
  ข่าวทั้งหมด
2 กันยายน 2562

      

Logo Bic

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability)
หรือ ศูนย์ SEAMEO SEPS
***********************************************************

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ที่ประเทศไทย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือ ศูนย์ SEAMEO SEPS

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ลักษณะงาน และแบบฟอร์มใบสมัคร ดังแนบ
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันรับสมัครที่กำหนด (หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ความเป็นมาของศูนย์

          รัฐบาลไทยได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมากว่า 40 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่ชุมชน และสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถในเรื่องศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางในการทรงงานและทรงให้ความสำคัญกับงานด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับวาระของโลก คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDG 2030) ที่ได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกยึดถือแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับวาระของภูมิภาค คือ ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของซีมีโอเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาการศึกษาใหม่ของซีมีโอในปี ค.ศ. 2035 อันจะนำไปสู่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ระดับภูมิภาคที่เป็นเลิศด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้คำปรึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสมาชิกซีมีโออย่างยั่งยืน

          ที่ประชุมสภาองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสภาซีมีโอ ครั้งที่ 49 (The 49th SEAMEO Council Conference) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน  (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS

เป้าหมายของศูนย์
          1.1 เป็นศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่เป็นเลิศในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
          2.2 เป็นศูนย์ทรัพยากรด้านวิชาการความรู้ และการเรียนรู้ด้านวิชาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.3 เป็นศูนย์รวบรวมและแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย การให้คำปรึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2.4 เป็นศูนย์กลางในการประสานงานในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทบาทหน้าที่ของศูนย์
          3.1 พัฒนาบุคลากรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านวิธีคิดและแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทของตน
          3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิชาการ ความรู้และความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิกซีมีโอ
          3.3 ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคให้เกิดเป็นรูปธรรม
          3.4 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค และขยายผลสู่ระดับสากล

สถานที่ตั้ง
อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการสมัคร / ใบสมัคร
1. Administration Manager
2. Executive Secretary
3. Program Officer Business development and communication
4. Program Officer – Program Initiatives
5. Application Form-SEPS

************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กันยายน 2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
331 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์