ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติงานประจำศูนย์ STEM-ED
  ข่าวทั้งหมด
2 กันยายน 2562

      

Logo Bic

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ
(SEAMEO Regional Centre for STEM Education)
หรือ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED

**************************************************

          ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ที่ประเทศไทย ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education) หรือ ศูนย์ SEAMEO STEM-ED

          โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ลักษณะงาน และแบบฟอร์มใบสมัคร ดังแนบ
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันรับสมัครที่กำหนด (หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

          กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ และปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องสะเต็มศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งได้มีการนำเสนอและผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอขึ้นในประเทศไทย จนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ มีดังนี้

          1. เพื่อเป็นศูนย์ที่เป็นเลิศด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          2. เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา และเผยแพร่องค์ความรู้ระดับ
ภูมิภาคเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกซีมีโอ

          3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) กับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          4. เพื่อเป็นศูนย์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสะเต็มศึกษาทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่
          1. การสร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เหมาะสมกับบริบท
          2. การประชุม สัมมนา และฝึกอบรมระดับภูมิภาค/นานาชาติ
          3. การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านสะเต็มศึกษา
          4. การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมทางด้านสะเต็มศึกษา (เช่น แหล่งเรียนรู้ online learning)
          5. การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education)

สถานที่ตั้งชั่วคราว
อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 11 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดการสมัคร / ใบสมัคร
1. Senior Accountant
2. Administration Director
3. Office Manager
4. Programme & Research Director
5. Communication & Fundraising Officer
6. IT Officer stem-ed 2-9-2562
7. Application Form-STEM-ED

************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2 กันยายน 2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
303 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์