สร้างเด็กไทยตอบโจทย์ยุค AI
  ข่าวทั้งหมด
29 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชม ส.บ.ม.ท. ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา ซึ่งเหมาะสมแล้วกับการเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีอายุยาวนานถึง 48 ปี มีเกียรติประวัติองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นผู้นำทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำประเทศไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและโลก เพราะการศึกษามีหลายประเด็นที่ท้าทายให้พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต้องเร่งปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีทักษะการคิดเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเป็น โดยครูปรับตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวก พร้อมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจ และเด็กรู้สึกชอบการเรียน

ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้รับการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย รู้เท่าทันโลก และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก้าวทันศตวรรษที่ 21 รวมถึงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับทักษะความสามารถสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย (upskill และ reskill) ด้วยแนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย (SIT : Science Technology Innovation) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุก พร้อมปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

สำหรับงานประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษาไทย” ในครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 เพื่อให้สมาชิกมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญ รวมทั้งเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภททุกสังกัด สมาชิกอาวุโสและข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครู นักเรียน ประมาณ 2,500 คนในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ทางราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 280 คน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาประเทศ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สานต่ออย่างมีทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และวงการศึกษาไทย

นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,337 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์