ศธ.ชูเทคโนโลยีฐานวิทย์
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด "การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4" (The 4th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา จังหวัดเชียงใหม่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเรียนรู้การทำงานเป็นด้วยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จะนำพาประเทศให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันได้ แต่สำหรับคนไทยและสังคมไทยแล้ว ไม่ว่าเด็กจะเก่งหรือสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมากอย่างไร ก็ต้องปลูกฝังให้เป็นคนไทยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความกตัญญูรู้คุณคน และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่ดีงามของเรา เด็กต้องมีต้นทุนมนุษย์ ที่จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ แต่เก่งแล้วต้องเป็นคนไทยที่ดี มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ในขณะเดียวกัน ก็นำพาประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยกัน 

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด ส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับ ช่วยพัฒนาพื้นที่และเป็นที่พึ่งของชุมชน  โดยทำให้วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้นแบบของการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป พร้อมยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning (PBL) ให้จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทำงานเป็น และมีงานทำ

นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านการประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นนักเทคโนโลยี ด้วยหลักสูตรรูปแบบ PBL โดยบูรณาการทักษะ STEM ประสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ากับทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกิดจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบ PBL ให้กับนักเรียนในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง และนักเรียน นักศึกษาจากต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การนําเสนอผลงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี, นิทรรศการ ผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนในรูปแบบ Poster, การจัดทําวารสารวิชาการฉบับพิเศษ, กิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, การศึกษาดูงาน เป็นต้น

สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 331 คน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่ส่งผลงานนำเสนอรวม 89 ทีม จาก 10 สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย บังคลาเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินเดีย

นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
917 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์