สืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทย
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ บุคลากร กศน. ที่ผ่านการอบรมจิตอาสา 904 วิทยากร ผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 1,490 คนรมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นเวลายาวนาน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แห่งการดำรงอยู่ของชาติไทย ทุกคราวที่ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตนานาประการ ประเทศชาติก็สามารถผ่านพ้นมาได้เสมอ ด้วยพระบารมีขององค์บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตราบจนปัจจุบันนี้

ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้หรือการสอนให้เยาวชนและประชาชน ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งต้องขอชื่นชมครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่ปฏิบัติงานในการสร้างครูผู้สอนประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้มแข็งการจัดงานในวันนี้ จึงเป็นการประกาศศักยภาพของครู กศน. ที่มากกว่าการเป็นครูสอนด้านวิชาการ แต่เป็นครูที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ช่วยสอนให้เยาวชนและประชาชน ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นครูผู้สร้างอุดมการณ์ในการเป็นพลเมืองที่ดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางที่จะส่งเสริมพัฒนาครู กศน. ที่สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรเพิ่มเติมจาก 6,122 คน เพื่อให้มีครูวิทยากรของ กศน. ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ที่จะไปถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกต้อง สู่ผู้เรียน กศน. และประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้แก่ครู กศน. ทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2560 พร้อมขยายผลในหลักสูตรแบบเข้มข้น ภายใต้โครงการ “การอบรมวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย” เพื่อสร้างครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทยของสำนักงาน กศน. ให้เป็น "วิทยากร" เผยแพร่สร้างการรับรู้ให้แก่นักศึกษา กศน. เยาวชน และประชาชนไทยทั่วประเทศ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง ในเรื่องของสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

การจัดงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอดครูประวัติศาสตร์ชาติไทย ของสำนักงาน กศน. ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม และเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและกิจกรรมของครู กศน. ทั่วประเทศ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู กศน. ในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปได้อย่างเข้มแข็งด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,275 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์