งานมหกรรมการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
26 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) เป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ประเทศ พร้อมจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการศึกษา นโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับการพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหน่วยงานสำคัญในการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักของการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ จึงได้จัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อรับฟังเสียงสะท้อน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

โดยขอแนะให้น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งยกระดับทักษะความสามารถคนไทยทุกช่วงวัย (Upskill, Reskill) ในระดับมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตามแนวคิดส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสติ (STI : Science Technology Innovation) โดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน มีความสุข และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความพร้อมคืนประโยชน์ให้กับสังคม และตอบแทนคุณแผ่นดินด้วย

ในส่วนของนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นทักษะใหม่ที่ควรจะให้เรียนตั้งแต่ชั้นเล็ก ๆ หรือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อสร้างระบบคิดวิเคราะห์ ทักษะคำนวณ ส่งเสริมการอ่าน และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตรงกับคำจำกัดความที่ว่า “Coding for all, all for coding” ซึ่งหากทำได้เช่นนี้ ก็ถือเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยตรง ในรูปแบบ Coding พิชิตยุคดิจิทัล"ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ สกศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สละเวลามาร่วมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นความหลากหลายตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดังสุภาษิตจีนที่ว่า “ปลูกต้นไม้ใช้เวลา 10 ปี ปลูกคนใช้เวลา 100 ปี” เช่นเดียวกับการพัฒนาคนไทย เราต้องใจเย็นและเฝ้ารอการเจริญเติบโตของกำลังคน ที่มีความพร้อมและมีคุณภาพก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ยังคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจ และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต, ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
27/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,188 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์