นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา
  ข่าวทั้งหมด
25 สิงหาคม 2562

      

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทย" ในการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
การเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทย” ถือเป็นการน้อมนำ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษา” ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเพื่อนำมาปรับใช้กับการบริหารการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลอมรวมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ (Active Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุก มีความสุข และหล่อหลอมทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นคนดีด้วยในส่วนของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการยกระดับทักษะให้กับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว เพื่อ Reskill Upskill ทักษะต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชน โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ พร้อมจัดระบบรับรองคุณวุฒิและดึงดูดให้คนมาเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด และถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสังคมที่มีผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวนมาก จะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทั้งยังช่วยให้สังคมมีความมั่นคงและยั่งยืนด้วย

นอกจากนี้ ขอหยิบยกหนังสือ “ศาสตร์พระราชา” เกี่ยวข้องกับการสร้างคนดีและเพื่อนำไปปรับใช้กับการบริหารอุดมศึกษา คือ สืบสานพระราชปณิธานการศึกษาไทย, สืบสานพระราชปณิธานความพอเพียง และสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยเฉพาะสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ควรแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหาไว้ประจำบ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการอ่านในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่กับลูก และระหว่างพี่กับน้อง ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันรมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า
ในส่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการทำงาน กล่าวคือ “ให้รัฐบาลทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนมีความสุขให้มากที่สุดในรัชกาลปัจจุบัน พร้อมสานต่อแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอด 70 ปีที่ผ่านมา และน้อมนำพระบรมราโชบายที่ให้ไว้กับคณะองคมนตรี ว่า “ช่วยเขาเพื่อให้เค้าช่วยตัวเอง” ซึ่งมหาวิทยาลัยน้อมนำไปสู่การสร้างคนให้มีทักษะ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะนำมาสู่การสร้างงาน สร้างเงิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงาน
26/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,158 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์