ส่งเสริมการเรียนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  ข่าวทั้งหมด
23 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "วิกฤตสิ่งแวดล้อม: ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม ในระบบการศึกษาไทย" ณ ห้องประชุม 802 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาขาติ หรือ United Nations Environment Program (UNEP)
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากข่าวการเสียชีวิตของลูกพะยูน "มาเรียม" เพราะมีพลาสติกอยู่ในกระเพาะอาหาร ซึ่งแพร่กระจายในวงกว้างทั้งในสื่อหลักและสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ถือเป็นข่าวที่ปลุกความตระหนักของคนไทย ให้หันมาสนใจสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านมลภาวะ รวมทั้งขยะทางทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งการแก้ปัญหาระยะยาว “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม” หรือ “การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม” จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากต่อการสร้างแนวคิดอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมแก่คนรุ่นใหม่

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ จะนำปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกำหนดเป็นวาระสำคัญ ที่จะต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเพิ่มพูนความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักการศึกษา พร้อมวางแผนการทำงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภาคประชาสังคม โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะต้องร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง และส่งเสริมการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตามแนวคิด "ECO-School" อย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนทั่วประเทศ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อมของไทย และเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก ที่ตกลงจะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนาประเทศ


การประชุมระดมความคิดเห็น  เรื่อง "วิกฤตสิ่งแวดล้อม: ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม ในระบบการศึกษาไทย" เกิดจากความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ ของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ 5 ปี ใน "โครงการ Chula Zero Waste" เพื่อให้เกิดระบบการลดขยะและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมมีแผนงานด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม และโรงเรียนทางเลือกต่าง ๆ นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมเป็นสื่อกลาง ในการเชื่อมประสานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนานโยบายและหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้บรรลุเป้าประสงค์การสร้างสังคมแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป”


ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Chula Zero Waste ปัญหาขยะในทะเล, หลักสูตรการเรียนการสอนนอกห้องเรียน,  กิจกรรมทัศนศึกษา และแผนปฏิบัติการสำรวจไมโครพลาสติก ระดับประถมศึกษาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ตลอดจนนิทรรศการของภาคีเครือข่าย Chula Zero Waste และผลงานของกลุ่ม Grin Green International และกลุ่ม ECOBEAST


ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
23/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,201 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์