พิธีเปิดการประชุมสัมมนาอาชีวศึกษาเกษตรกรรม-ประมง
  ข่าวทั้งหมด
21 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง เข้าร่วมงานจำนวน 146 คน ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

  

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัย จึงกำหนดนโยบาย “การบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง” ขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อเร่งขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง 2) การประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวให้ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง สังกัด สอศ. จำนวน 51 แห่ง และ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนขับเคลื่อนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง โดยจะนำนโยบายและการดำเนินงานในเหล่านี้ไปปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ปัจจุบันประชาชนภาคการเกษตรมีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ราคาผลผลิตตกต่ำ รวมทั้งการไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริมหลังฤดูการผลิต ส่งผลให้ประชาชนเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพในเมือง ประกอบกับการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ตลอดจนรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ทำให้กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรมและประมง ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก สอศ. เป็นหน่วยงานที่ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชนและอุตสาหกรรม


การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะขั้นสูง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา รวมถึงสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนากำลังคนทุกสายอาชีพ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการช่วยเหลือและพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้กำหนดให้มีการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง สามารถยกระดับสถานศึกษาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตร ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น


นอกจากนี้ ขอฝากให้นำแนวทางการพัฒนาการศึกษา 4 ด้าน ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร เทคโนโลยี และประมง คือ โค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเป็นภาษาแห่งอนาคตในศตวรรษที่21 “ง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล”, นโยบายอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาและทบทวนทักษะการทำงาน (Upskill และ Reskill) มุ่งเน้น “การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต” ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, การให้ความสำคัญกับการอ่าน การเขียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ด้วยการสื่อสารร่วมสมัย ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายจิตอาสา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “เรียนรู้ศาสตร์พระราชา อาสาเกื้อกูลรับใช้สังคม”

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
22/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
744 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์