ขับเคลื่อน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
22 สิงหาคม 2562

      

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและขับเคลื่อน การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา โดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สกศ. เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ

 

 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นวาระแห่งชาติที่มีความสำคัญ ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นสถาบันพันธมิตรกับ world competitiveness center ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้ทำการสำรวจและจัดอันดับความสามารถของประเทศมาตั้งแต่ปี 2540 พร้อมทั้งได้ดำเนินของโครงการ Thailand competitive enhancement programe โดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2552 จากการประเมินของ IMD พบว่า ดัชนีการแข่งขันของไทยมีความท้าทายหลายด้านในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการปฏิรูปการเมือง ระบบบริหารที่เน้นการสร้าง ความเท่าเทียม การสร้างเครือข่ายป้องกันการคอรัปชั่นของภาครัฐ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชากรของทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการปฏิรูประบบสังคม

 

 

จากการประกาศผลของ International Institute for Management Development : IMD ในการสำรวจ และจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ใน 63 ประเทศทั่วโลก ประจำปี 2559 ซึ่งไทยอยู่อันดับที่ 28 และขยับมาอันดับที่ 27 ในปี 2560 และในอีก 4 ปีข้างหน้าประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะขยับขึ้นมาในอันดับที่ 20 ซึ่งการจัดอันดับของ imd จะพิจารณา 4 ด้านด้วยกันคือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีระดับดีที่สุดคือสภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในระดับที่ 10 เพิ่มขึ้น 3 อันดับจากปี พศ. 2559 ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ถือเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานการแข่งขันระยะยาว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ
266 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์