โครงงานนักเรียน
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2562

       คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กว่า 2,000 คน เข้าร่วมงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรีดร.ชเนตตรี วัจนะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี กล่าวรายงานว่า การนำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีเวทีในการนำเสนอโครงงาน และเผยแพร่ผลงานตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้น “โครงงาน” ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของโรงเรียนในเครือข่าย โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมนำเสนอผลงาน จาก 29 โรงเรียนใน 10 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพฯ

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการห้องเรียนพิเศษฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรวม 107 แห่ง จนกระทั่งในปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมเป็น 220 แห่ง ซึ่งจำนวนนี้รวมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอยู่แล้ว โดยการพัฒนาห้องเรียนพิเศษฯ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ 9 เครือข่ายตามเขตภูมิศาสตร์ของประเทศ และมีตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามรถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ต่อไปรมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงาน คณะกรรมการ และผู้ร่วมงาน ที่ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นำมาสู่การสร้างเวทีและโอกาสในการนำเสนอผลงานของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าตัดสินใจ”

ซึ่งผลงานโครงงานที่นำเสนอในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นหัวใจอันสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความทัดเทียมกับอารยประเทศ โดยขอเพิ่มเติมการนำเสนอโครงงานที่เน้นด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การงดใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก เป็นต้น เพื่อเป็นการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ถือเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ในปัจจุบันนี้ ขอให้ช่วยกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เกิดจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของกำลังคนอย่างรอบด้านตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และมีความทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในฐานะพลโลกด้วยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
20/8/2562

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
802 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์