“เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8”
  ข่าวทั้งหมด
21 สิงหาคม 2562

      

          วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 โดยมีครู นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ : ยกระดับมาตรฐานการศึกษาพิเศษ เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ” (The Role of Technology and Innovation in Special Needs Education : Raising the bar, Closing the gap) โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ดร.มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น

          สำหรับการพัฒนาการศึกษาพิเศษนั้น สพฐ. เชื่อว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดความสำเร็จทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโลกที่มีการแข่งขันสูง การศึกษาได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่นอกเหนือจากปัจจัย 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตแล้ว การศึกษายังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของคนให้มีมาตรฐานทางร่างกายและจิตใจ และเปลี่ยนสถานะความเป็นอยู่ของคน ในงานการศึกษา สพฐ. มีภารกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การค้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาแก้ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ สพฐ. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมครู นักวิชาการ และนักศึกษา ให้มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์

          ดังนั้น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ครู นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจด้านการพัฒนานวัตกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดบริการทางการศึกษาของประเทศไทยมีมาตรฐานที่สูง และที่สำคัญสามารถปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยได้

          “ทั้งนี้ ต้องขอบคุณโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งครู นักเรียน และนักศึกษา เข้านำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ รวมทั้ง บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนคณะวิทยากรในการฝึกอบรมด้าน Coding ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงฝึกอบรมครูในด้านการใช้แอปพลิเคชั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูของโรงเรียนโสตศึกษาอีกด้วย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
347 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์