ชุมนุมยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด "งานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชาติ พร้อมปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประกอบกับในปี 2562 เป็นวาระอันมงคลยิ่งสำหรับชาวไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ตามโบราณราชประเพณีอย่างสมบูรณ์

จึงได้จัดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการรวมพลังสมาชิกยุวกาชาดจากทั่วทุกภาคของประเทศ จำนวน 5,410 คน อยู่ค่ายพักแรม 6 วัน 5 คืน แบ่งเป็น 10 ค่ายย่อย โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น อาทิ กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น โดยมีสถานศึกษา ศึกษาธิการภาค และหน่วยงาน กว่า 37 รายจากทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนและร่วมจัดงานในครั้งนี้รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์และทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติสุข


โดยกิจกรรมการอยู่ค่ายยุวกาชาด
เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เน้นการฝึกทักษะชีวิตด้วยการดูแลตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าสมาชิกยุวกาชาดทุกคน มีความตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดี มีน้ำใจ มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น สมาชิกยุวกาชาดทุกคนจึงเป็นพลังและกลไกที่สำคัญ ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,228 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์