รมช.กนกวรรณ เร่งผลักดันปราจีนบุรีเข้าสู่ EEC
  ข่าวทั้งหมด
18 สิงหาคม 2562

      

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 9.45 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้กำหนดไว้ว่า “สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเอเชีย ด้วยยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพื่อจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถ และทักษะฝีมือแรงงานที่มีมาตรฐานเข้าสู่ตลาดแรงงาน รองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกอย่างมีคุณภาพ


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับคุณภาพของการจัดการศึกษา เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ และโอกาสเข้าถึงการศึกษาในทุกมิติ เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่จะทำให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้ เป็นการยกระดับความสุขและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เมื่อเข้ามารับตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ EEC ด้วย จึงมีแนวคิดผลักดันปราจีนบุรีเพิ่มเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของพื้นที่ EEC เพราะขณะนี้จังหวัดปราจีนบุรีมีความพร้อมในหลายด้าน ทั้งภาคการศึกษา มีสถาบันการศึกษาผลิตกำลังคนหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น สถาบันอาชีวะรัฐและเอกชน สถานศึกษาของ กศน. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งต้องคำนึงถึงความพร้อมของสถานศึกษา ที่จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกัน ตลอดจนเพิ่มสาขาวิชาที่หลากหลายและจำเป็นต่อการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะสาขาวิทยุการบินรองรับสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น

และในภาคอุตสาหกรรม นอกจากจะมีโรงงานอุตสาหกรรมและฐานการผลิตหลายแห่ง ทั้งสวนอุตสาหกรรมโรจนะ สวนอุตสาหกรรม 304 อุตสาหกรรมกระดาษ โรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้า กรีนอุตสาหกรรม แล้ว ทางจังหวัดปราจีนบุรียังได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพกำลังคนในตลาดงานอย่างต่อเนื่อง
"หากปราจีนบุรีได้เข้าเป็นหนึ่งในพื้นที่ EEC ก็จะช่วยเพิ่มการลงทุน ส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด แรงงานมีงานทำ และช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชนและพื้นที่ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลในระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจต่อไป และขอยืนยันว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุด พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนช่วยผลักดันให้จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในพื้นที่ EEC ร่วมกัน" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว.นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: สรุป/รายงาน
19/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
249 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์