สอศ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดศูนย์รักล้อในโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย รองรับนักปั่นรักสุขภาพ
  ข่าวทั้งหมด
20 สิงหาคม 2562

      

          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายชัยรัตน์ เฟื่องฟูลอย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาคภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย”ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสใช้จักรยาน เพื่อให้เกิดกระแสการรักการใส่ใจการดูแลสุขภาพ และสุขภาวะกับประชาชน ซึ่งสอศ. ได้ให้การสนับสนุน เพื่อให้ความยั่งยืนในโครงการฯ ได้จัดตั้ง “ศูนย์รักล้อ” ประจำสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั่วทุกภูมิภาค จะเปิดให้บริการในด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชน ได้รู้จักวิธีในการดูแลรักษาและการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้จักรยาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเกิดส่วนร่วมและเกิดการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา นำองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาช่างยนต์ ในการดูแลและซ่อมบำรุงจักรยาน ทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพและฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญ ได้ฝึกประสบการณ์ตรง เกิดจิตอาสาในการให้บริการ และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนด้วย

          ดร.ประชาคม กล่าวต่อว่า ศูนย์รักล้อในสถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นมีจำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจัดตั้งแล้วจำนวน 16 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปางวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง และวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้ออีกจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็นลำดับต่อไป

          ทั้งนี้ สอศ. ได้จัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยาน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ และจัดทำคู่มือการใช้จักรยาน ฐานข้อมูลและเส้นทางการใช้จักรยานทั่วประเทศร่วมกับทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา เกิดความเชื่อมั่นกับครู และนักเรียน นักศึกษา ในการนำวิชาความรู้ไปประกอบใช้ และร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพทั้งต่อตัวนักเรียน นักศึกษาเอง เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศต่อไป ดร.ประชาคม กล่าวปิดท้าย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
282 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์