พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย
  ข่าวทั้งหมด
19 สิงหาคม 2562

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย” และทอดพระเนตรอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้ารับเสด็จฯในการนี้ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลาลัย จากนั้นเสด็จฯ ไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคม เสด็จกลับพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกต่อมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานว่า “วังจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้สร้างเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ในตอนเริ่มสร้างวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นโรงเรียนการเรือน และเป็นสถานพยาบาลสำหรับข้าราชการ ข้าราชบริพาร รวมทั้งที่ทำการของกรมมหรสพ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้ยกวังจันทรเกษมให้เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กระทรวงศึกษาธิการ”ในปีพุทธศักราช 2559 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นว่าอาคารราชวัลลภมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา โครงสร้างหลังคาชำรุด วัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนังสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ระบบระบายน้ำ ภูมิทัศน์ โดยรอบเสื่อมสภาพ เพราะไม่มีการบูรณะครั้งใหญ่นับแต่ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า 108 ปี การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ได้กำหนดให้มีการดำเนินการขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานอำนวยการ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร วชิราวุธวิทยาลัย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งบุคคล และหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค อาทิ มูลนิธิเอสซีจี  บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด  ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน ) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ฤทธา จำกัด

การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษมได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ สง่างามสมพระเกียรติ เป็นศรีสง่าแห่งกระทรวงศึกษาธิการ ภายในอาคารประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย, ห้องทำงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง, ห้องประชุมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย จะเป็นแหล่งเรียนรู้บันทึกประวัติการศึกษาไทยตั้งแต่เริ่มต้นในสมัยสุโขทัย จนถึงปัจจุบันต่อมา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ ที่สนับสนุนการบูรณะอาคาราชวัลลภ เข้ารับพระราชทานโล่ จำนวน 16 ราย

จากนั้นเสด็จฯ ออกจากพลับพลาพิธี ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร เสด็จฯ เข้าอาคารราชวัลลภ ทรงตัดแถบผ้าแพรเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ทรงทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย ห้องจินดามณี ห้องสมุดการศึกษาไทย ห้องการศึกษาไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา ห้องแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ห้องเสนาบดีและผู้มีคุณูปการ จากนั้นเสด็จฯ ขึ้นชั้น 2 บริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารและผู้มีอุปการคุณในการบูรณะอาคาร จำนวน 2 ชุด ทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จฯ ไปยังโถงด้านหน้าอาคาร ทอดพระเนตรตราราชวัลลภ จากนั้นเสด็จฯ ลงชั้น 1 ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับในเวลาประมาณ 19.45 น.

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ภาพถ่าย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
19/8/2562

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,637 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์