สพฐ.พัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562
  ข่าวทั้งหมด
13 สิงหาคม 2562

      

          วันที่ 10 สิงหาคม 2562 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ผู้รักษาการประธานองคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

          พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวว่า โครงการกองทุนการศึกษาได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างทักษะชีวิต จัดกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำรงตนในโรงเรียน ครอบครัว สังคมที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน

          “โดยการอบรมนี้ทำให้นักเรียนทุนพระราชทานได้มีโอกาสพบปะกันเป็นประจำทุกปี นับเป็นการได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของนักเรียนทุน ฯ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก รวมถึงนักเรียนและคุณครูทุกคนจะได้นำความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้และประสบการณ์ในการเข้าค่ายตลอด 5 วันนี้ไปพัฒนาตนเอง สถานศึกษาตลอดจนชุมชนให้ ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป” พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าว

          ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 โครงการกองทุนการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 214 คน ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน จำนวน 97 คน อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน ซึ่งการจัดค่ายอบรมครั้งนี้  แบ่งเป็น 2 ค่าย คือ ค่ายอบรมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน และค่ายอบรมครูผู้ดูแลนักเรียน อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วิทยากรจิตอาสา 904 และบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) อีกด้วย


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
363 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์