ประชุมบอร์ด กพฐ.
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) โดยมี รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสแรกที่ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน โดยได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลมาต่อยอดเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะการศึกษาไทยเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ โดยการวางแผนและแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมแสดงให้ประชาชนเห็นว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไร เมื่อนั้นทุกคนก็จะให้ความร่วมมือและร่วมกันพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ มากขึ้น

โดยสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ คือการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ เมื่อครูมีคุณภาพก็จะส่งผลต่อฐานเงินเดือนครูติดอันดับ Top 5 ของอาชีพที่มีเงินเดือนสูงสุดในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น ศธ. จึงต้องมีระบบการสร้างและพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก ไม่รบกวนชั่วโมงสอน และสามารถวัดและประเมินผลได้ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพการสอนขั้นพื้นฐานของครูให้เท่ากัน ไม่ว่าครูคนนั้นจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายขอบ หรืออยู่ในเมืองก็ตาม สิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคดิจิทัล คือ ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (Conversational English) เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ การเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน เป็นต้น ในส่วนของสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อมูลพื้นฐานทุกด้านให้เป็นปัจจุบัน พร้อมสื่อสารและสร้างการรับรู้ภายในอย่างทั่วถึง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ทันที

สำหรับการวางแผนการจัดทำงบประมาณในแต่ละปี ควรวางแผนอย่างมีเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปีงบประมาณ 2564 ที่จะมีการบูรณาการงบประมาณของ ศธ. ทั้งระบบ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเกิดความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณต่อเด็กและโรงเรียนมากที่สุด อาทิ จำนวนเด็ก ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ ศธ. และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่า ศธ. และหน่วยงานในพื้นที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา แต่อาจจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นการประเมินผลการทำงานของหน่วยงานไปในตัวด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า "เราทุกคนคือส่วนสำคัญในการพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาไทย และร่วมปฏิรูปการศึกษาของประเทศไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยและขาดโอกาส ไปจนถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ" อย่างไรก็ตาม ตนมีความยินดีรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพราะเข้าใจดีว่า การพัฒนาทุกอย่างต้องเจอปัญหา และปัญหาในแต่ละพื่นที่ก็มีสภาพและบริบทแตกต่างกันไป

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,896 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์