นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ข่าวทั้งหมด
8 สิงหาคม 2562

      

 

นายกรัฐมนตรีหวังสถานศึกษา-ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ร่วมสร้างร่วมพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้ประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยขอให้ 4 ฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้กับประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ โดยสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้องสร้างความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อมีส่วนร่วมสร้างเด็กและคนไทยร่วมกัน นอกจากในเรื่องของความรู้แล้ว ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะอาชีพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการมีงานทำ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งไม่ละเลยที่จะให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่พ้นโทษแล้ว ให้มีอาชีพและมีงานทำด้วย

โดยสถานศึกษาต้องผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ ที่จะผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ และคำนึงถึงตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา 31 ด้าน ส่วนครูเอง ต้องปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ครูจะสอนแบบเดิมโดยยืนพูดหน้าชั้นเรียนตลอดคาบไม่ได้ในส่วนของผู้ปกครอง ขอให้ดูแลเอาใจใส่ลูกหลานอย่างใกล้ชิด ให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และให้เด็กมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ และฝากไปถึงเด็กและเยาวชนด้วยว่า ขอให้มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ มีมารยาท และมีความกระตือรือร้นเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง

อย่างไรก็ตาม คนไทยมีความคาดหวังต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่า จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างไร เราจึงต้องทำงานให้ดี ทุกกระทรวงต้องดูแลข้าราชการและร่วมกันทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการวางเป้าหมายการทำงาน การสรรหาคนทำงานให้เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการศึกษา ควรแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรทั่วไป กับบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพ อาทิ นักวิจัย นักพัฒนา เป็นต้น เพื่อเติมคนเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างเพียงพอ และขับเคลื่อนงานตามแนวทางและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ได้นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,576 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์