ปิดประชุมผู้นำอาชีวะอาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน "ASEAN TVET Officials Meeting on Advancing TVET towards Internationalization of Vocational Education Qualification and Standards for Sustainable Development" ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 50 ณ ประเทศมาเลเซีย ทำให้ทราบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์รวมของอาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีความพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และทรัพยากรซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการที่จะพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างกัน เพื่อแบ่งปันข้อมูลความต้องการที่จะพัฒนาการอาชีวศึกษาในภูมิภาคเพื่อไม่ให้เกิดความทับซ้อนกัน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาคนในอาเซียน และคาดหวังว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนมีบทบาทสำคัญด้านการค้าในระดับโลก

ในส่วนของรัฐบาลไทยก็มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพอันจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศ หากเรามีกำลังคนที่มีคุณภาพและมีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ก็จะทำให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงเร่งพัฒนาการศึกษาไทยพร้อมเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะจะทำเกิดความท้าทายและเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรในประเทศได้พัฒนาตนเอง รวมทั้งเกิดการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย อีกทั้ง ต้องมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับประเทศและภูมิภาคทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้มีการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้นำอาชีวศึกษาและมีแถลงการณ์ร่วมอาชีวศึกษาอาเซียน เพื่อพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นทิศทางการดำเนินงานด้านอาชีวศึกษาร่วมกัน โดยมีภารกิจความร่วมมือ อาทิ การแบ่งปันความรู้ การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ และทรัพยากร ในการเตรียมกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ผ่านกลไกและช่องทางออนไลน์, จัดตั้งสมาพันธ์อาชีวศึกษาอาเซียน, ทบทวนและพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติโดยอ้างอิงกรอบคุณวุฒิอาเซียน, การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา, การขับเคลื่อนการเป็นผู้ประกอบการสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,016 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์