เปิดประชุมผู้นำอาชีวะ​อาเซียน
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม​ 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำอาชีวศึกษาอาเซียน "ASEAN TVET Officials Meeting on Advancing TVET towards Internationalization of Vocational Education Qualification and Standards for Sustainable Development" ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา​ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ​ เล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม​ 2562 และได้ประกาศแนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" โดยจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและยุทธศาสตร์ด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเชื่อมโยงสมรรถนะวิชาชีพระหว่างมาตรฐานอาเซียนกับมาตรฐานสากล และพัฒนาเส้นทางอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกสมบท ได้หารือร่วมกันในเรื่องอาชีวศึกษาระดับอาเซียน ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า ยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เนื่องจากเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ทำให้การพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางในการผลิตเด็กไทย ให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง และมีพื้นฐานความรู้ดิจิทัลมากขึ้น โดยจะเริ่มนำ Digital Platform มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ป.1-3 มีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาเป็น ตามแนวคิดของ Unplug Coding ซึ่งจะต้องเริ่มสอนสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเยาว์

เช่นเดียวกับ สอศ.ที่สามารถนำแนวคิดของ Unplug Coding ไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้มีรายได้ พร้อมยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้มีความเป็นสากล อีกสิ่งหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมและศีลธรรม ควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการ เพื่อสร้าง "คนดี คนเก่ง ทันเทคโนโลยี และมีความสุข" ที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้สังคมเห็นว่า เรียนอาชีวะแล้ว สามารถแก้จน สร้างคน และสร้างชาติได้ อันจะส่งผลให้มีคนเข้ามาเรียนอาชีวะมากขึ้นดร.หนูพัน อุตสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว
เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า สิ่งที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมประชุมอย่างมาก อาทิ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล การพัฒนามาตรฐานอาชีพและหลักสูตร การฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นต้น เพื่อสร้างบุคลากรด้านอาชีวศึกษา ​ให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ทันสมัย จึงขอขอบคุณ สอศ. ประเทศสมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่ให้การสนับสนุนการอาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียนด้วย

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกสมทบ รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่

อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
อิทธิพล​ รุ่ง​ก่อน​: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชา​สัมพันธ์​ สร.ศธ.: รายงาน
2/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
717 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์