นักศึกษาทวิวุฒิระบบราง
  ข่าวทั้งหมด
4 สิงหาคม 2562

      

รมช.กนกวรรณ หวัง "เด็กทวิวุฒิระบบราง" รุ่นแรก พัฒนาตนเองตลอดชีวิต เป็นกำลังสำคัญพัฒนาโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่สากล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในโครงการผลิตกำลังคนระดับปฏิบัติการ ด้านการบำรุงรักษาในระบบขนส่งทางรางและรถไฟฟ้าความเร็วสูง ระบบทวิวุฒิ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาของไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

รมช.ศึกษาธิการ ให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระบบทวิวุฒิรุ่นแรกทุกคน ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอาชีวศึกษาเอกชนทั้ง 4 แห่ง และประเทศไทย สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมใหม่ S-Curve และ New S-Curve ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบโลจิสติกส์ของประเทศด้วยขอฝากให้ทุกคนอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง ให้ใฝ่การเรียนรู้อยู่เสมอตลอดชีวิต ทั้งด้านวิชาการ ทักษะฝีมือ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิต เพื่อให้เรามีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศ รวมไปถึงสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ ในยุคที่มีการเปิดเสรีด้านกำลังคนและฝีมือแรงงาน รวมทั้งขอให้ภาคภูมิใจในตัวเอง ที่เป็นผู้มีความสามารถช่วยพัฒนาประเทศด้านขนส่งระบบรางและการบำรุงรักษา และสิ่งสำคัญคือ ขอให้ช่วยกันรักษาซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย ตลอดจนถึงการทำความดีเมื่อมีโอกาส โดยเฉพาะผู้ที่ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อมีงานทำมีรายได้ ก็ต้องส่งเงินคืนให้กับกองทุน เพื่อเป็นการเอื้อให้รุ่นน้องได้มีโอกาสการเข้าถึงศึกษาด้วย

ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารประเทศไปสู่ความก้าวหน้า โดยเฉพาะรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน มีความห่วงใยเด็กและเยาวชนไทยทุกคน และพร้อมที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ทุกคนเติบโตเป็นกำลังคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีศักยภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ

โครงการผลิตกำลังคนระดับปฏิบัติการ ด้านการบำรุงรักษาในระบบขนส่งทางรางและรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก กับ Liuzhou Railway Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชาจีน เพื่อจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (ทวิวุฒิ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเรียนในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี และไปเรียนที่จีนอีก 1 ปีครึ่ง ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาในโครงการ รุ่นที่ 1 จบการศึกษาแล้วจำนวน 28 คน แบ่งเป็น สาขาเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง (Railway engineering technology : วุฒิจีน) และสาขาบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง (Railway singnal auto control : วุฒิจีน) ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 สาขา ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างช่อมรถไฟตามมาตรฐานของจีน และผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาจีน ระดับ HSK3 ด้วยแล้ว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/8/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
605 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์