วางแผนผลิตคนทุกช่วงวัย
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2562

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง กรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวกับข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย เข้าร่วม ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานครนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของจัดการประชุมฯ ว่า เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกับการผลิตและพัฒนากำลังคนในแต่ละช่วงวัย พร้อมร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคน อันจะนำไปสู่แนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัยอย่างสมบูรณ์และครอบคลุมต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา, นายตวง อันทะไชย, คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และนายกฤษณพงศ์ กีรติกร และในช่วงบ่ายจะเปิดเวทีให้ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาคนในแต่ละช่วงวัย ได้ร่วมกันแสดงความคิดเป็นและกำหนดกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนในแต่ละช่วงวัย

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ “กรอบแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย” ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกคน ณ ที่นี้ เพื่อรองรับกับความท้าทายของประเทศจากการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ทั้งโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงวัย ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ดังนั้น การจะพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันและเติบโตในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการเป็นผู้ที่มีความรู้และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีความรักที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมถึงนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ล้วนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงวัย ดังนี้

- ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ และการควบคุมอารมณ์ ตลอดจนยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

- ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญมาก เน้นปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน รวมไปถึงมีความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

- ช่วงวัยแรงงาน เป็นช่วงวัยที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ โดยจะเน้นการยกระดับทักษะและสมรรถนะการทำงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ

- ช่วงวัยผู้สูงอายุ โดยจะเน้นให้ผู้สูงอายุมีงานทำและพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพเหมาะสมตามวัยและสมรรถนะทางร่างกาย ตลอดจนการส่งเสริมระบบสุขภาพและการออม เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมและเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อเตรียมคนให้เท่าทันต่อโลกยุคดิจิทัล ซึ่งในเร็ว ๆ นี้ ประเทศไทยจะมีการประมูลเทคโนโลยี 5G เราจึงหลีกเลี่ยงที่จะเพิ่มทักษะด้านภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ได้ จะต้องส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนให้เป็นภาษาที่ 3 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และในส่วนของการลดความเหลื่อมล้ำ ก็ต้องเร่งผลักดันให้มีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันทุกระดับ พร้อม ๆ กันไป เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับประเทศ และนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ “หวังว่าแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย จะมิใช่เป็นเพียงแค่การวางแผน (Planning) เท่านั้น แต่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง ๆ ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างสมดุล ทั้งการพัฒนาวัตถุและจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน และการร่วมกันแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตและพัฒนาศักยภาพคนของประเทศได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้”

ณรีรัตน์ บุญหลัง : สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว : ถ่ายภาพ
 นวรัตน์ รามสูต : เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ. : รายงานแหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,099 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์