การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร
  ข่าวทั้งหมด
10 กรกฎาคม 2562

      

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดชุมพร ดังนี้

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ความเชื่อมโยงด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี โดยจังหวัดชุมพรจะจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น  2) การประสานงานระหว่างคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 3) การควบคุมดูแลและการตรวจสอบโรงเรียนกวดวิชา 4) การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 5) การตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 6) การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การลดใช้พลาสติกและการคัดแยกขยะในโรงเรียน การลดใช้พลาสติกและการคัดแยกขยะในโรงเรียน

          ต่อมาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนมันตานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2561 โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเพิ่มเติมหลักสูตรภาษาจีนและภาษาอังกฤษผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ ห้อง STEM และสระว่ายน้ำ จึงมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน

          วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและผู้แทนหน่วยรับตรวจในจังหวัดชุมพร และได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด พร้อมทั้งให้แนวทางการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

          1. โรงเรียนอนุบาลชุมพร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการศึกษาที่ สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้วยการเปิดสอนนักเรียนห้องเรียนปกติ โครงการพิเศษจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม วัด ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชั้นเรียน คณะกรรมการห้องเรียน รวมถึงมีบทบาทในการร่วมระดมทรัพยากรทางการศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการ สื่ออุปกรณ์อาคารเรียน สนามเด็กเล่น และงบประมาณสนับสนุนการศึกษา

          2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทประจำ มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดชุมพร 8 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง โดยรับนักเรียนซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้เป็นค่าอาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม เครื่องเขียน แบบเรียนและอื่นๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ จัดการเรียนการสอน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะการดำรงชีวิต และด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (ทักษะอาชีพ) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทประจำ มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดชุมพร 8 อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง โดยรับนักเรียนซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส 11 ประเภท ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียน แบบเรียนและอื่น ๆ ให้โดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ สำหรับปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ บุคลากรมีการย้ายที่งานบ่อยครั้งเนื่องจากย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมทำให้การขับเคลื่อนองค์กรขาดความต่อเนื่อง และขาดศึกษานิเทศก์ประจำสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยการจ้างครูอัตราจ้าง และการขอคำแนะนำจากศึกษานิเทศก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร

          3. โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เรียนช้า จากจังหวัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการศึกษาตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวมากเกินไป รวมถึงเพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน มีกระบวนการเรียนรู้และการฝึกวิชาชีพ อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการฝึกอาชีพระดับจังหวัด รางวัลศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด และรางวัลการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
332 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์