แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
29 มิถุนายน 2562

      

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

เดือนที่คาดว่า 

 งบประมาณ 

จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1

เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลานครั้งละ 20 แผ่น (สน.)   จำนวน 1 เครื่อง ตุลาคม 2561        30,000.00

2

ตู้เหล็ก 2 บาน  (สน.)   จำนวน 1 ใบ ตุลาคม 2561        22,000.00

3

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที (สนย.)  จำนวน 1 เครื่อง กรกฎาคม 2562      450,000.00

4

เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว  (สนย.)  จำนวน 1 เครื่อง กรกฎาคม 2562      180,000.00

5

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด32,000บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (สตผ.) มกราคม 2562      126,900.00

6

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก (กพร.) จำนวน 1 เครื่อง ตุลาคม 2561        18,000.00

7

เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลานครั้งละ 10 แผ่น (ศปท.ศธ.)   จำนวน 1 เครื่อง ตุลาคม 2561        20,000.00

8

เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก (ศปท.ศธ.) จำนวน 1 เครื่อง ตุลาคม 2561        18,000.00

9

ตู้เหล็ก 2 บาน  (ศปท.ศธ.)   จำนวน 1 ใบ ตุลาคม 2561        22,000.00

10

ตู้เหล็กเก็บแบบฟรอ์ม (ศปท.ศธ.)  จำนวน 1 ใบ ตุลาคม 2561        17,200.00

11

เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ (สตผ.) จำนวน  1 เครื่อง ตุลาคม 2561         6,900.00

12

เครื่องพิมพ์สำเนาบัตรด้วยรบบคอมพิวเตอร์ (กบค.สอ.) ตุลาคม 2561        48,000.00

13

โต๊ะทำงานเหล็ก หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 7 ตัว ตุลาคม 2561        41,200.00

14

โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 9 หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตัว ตุลาคม 2561        11,800.00

15

รถยนต์ประจำตำแหน่ง ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปริมาณกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี   กรกฎาคม 2562    3,779,000.00
 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่เกิน  180 กิโลวัตต์  สป.  จำนวน 1 คัน  

16

รถยนต์ประจำตำแหน่ง ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  ปริมาณกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี   กรกฎาคม 2562    7,558,000.00
 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่เกิน  180 กิโลวัตต์  สป.  จำนวน 2 คัน  

17

รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  สิงหาคม 2562    1,489,000.00
 เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานรัฐมนตรี   จำนวน 1 คัน  

18

เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น สำนักอำนวยการ สป. จำนวน 2 เครื่อง กรกฎาคม 2562        26,000.00

19

ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารสวัสดิการ สำนักอำนวยการ สป. จำนวน 1 แห่ง กรกฎาคม 2562      194,200.00

20

ปรับปรุงห้องน้ำชาย ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กลุ่ม 1 สำนักนิติการ กรกฎาคม 2562      296,000.00

21

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สป. จำนวน 70 เครื่อง มิถุนายน 2562    1,120,000.00

22

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้ง มิถุนายน 2562      266,000.00
 มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สป. จำนวน 70 ชุด  

23

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กสำหรับงานประมวลผล สป. จำนวน 24 เครื่อง มิถุนายน 2562      412,800.00

24

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้ง มิถุนายน 2562        91,200.00
 มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สป. จำนวน 24 ชุด  

25

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สป. มิถุนายน 2562      270,000.00

26

ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สป. จำนวน 200 ชุด มิถุนายน 2562    2,200,000.00

27

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000บีทียู   เมษายน 2562        45,400.00
 พร้อมค่าติดตั้ง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ กฐิน กุยยกานนท์ จ.สมุทรปราการ  จำนวน 2 เครื่อง  

28

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000บีทียู   เมษายน 2562      253,400.00
 พร้อมค่าติดตั้ง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ กฐิน กุยยกานนท์ จ.สมุทรปราการ  จำนวน 7 เครื่อง  

29

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000บีทียู   เมษายน 2562      376,000.00
 พร้อมค่าติดตั้ง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ กฐิน กุยยกานนท์ จ.สมุทรปราการ  จำนวน 8 เครื่อง  

30

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000บีทียู   เมษายน 2562        22,700.00
 พร้อมค่าติดตั้ง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ ผิน แจ่มวิชาสอน กทม.  จำนวน 1 เครื่อง  

31

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000บีทียู   เมษายน 2562        36,200.00
 พร้อมค่าติดตั้ง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ ผิน แจ่มวิชาสอน กทม.จำนวน 1 เครื่อง  

32

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000บีทียู   เมษายน 2562      253,800.00
 พร้อมค่าติดตั้ง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ ผิน แจ่มวิชาสอน กทม.  จำนวน 6 เครื่อง  

33

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000บีทียู   เมษายน 2562      282,000.00
 พร้อมค่าติดตั้ง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือฯ ผิน แจ่มวิชาสอน กทม.  จำนวน 6 เครื่อง  

34

ค่าก่อสร้างบ้านพักลูกเสือ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์ กรกฎาคม 2562    2,053,000.00
 จ.สมุทรปราการ  จำนวน 1 แห่ง  

35

ปรับปรุงอาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์ กรกฎาคม 2562    3,641,000.00
 จ.สมุทรปราการ  จำนวน 1 แห่ง  

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: งานจัดหา กลุ่มบริหารงานคล
286 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์