การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
29 มิถุนายน 2562

      

การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20 หน่วยงาน (ยกเว้น กศน. สช. กคส.)เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนครั้งจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

จำนวนครั้ง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

ประกาศเชิญชวน

1,298

1,284

(98.92)

6

(0.46)

8

(0.62)

 

                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนทั้งสิ้น 1,444 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,298 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.92 รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวน จำนวน 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.62 และวิธีคัดเลือก จำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.46

 

 

 ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณจำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

งบประมาณ

(บาท)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

ประกาศเชิญชวน

 

 

 

 

83,470,552.35

 

68,532,207.27

(82.10)

4,574,961.08

(5.48)

10,363,420

(12.42)

 

                   จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 83,470,552.35 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจำนวนเงินมากที่สุด คือ 68,532,207.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.10 รองลงมา               คือวิธีประกาศเชิญชวน เป็นเงิน 10,363,420 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.42 และวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 4,574,961.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.48

 

 

 

 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

  • การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา

  • การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

  • หน่วยงานที่ประสงค์จะให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในโครงการ ส่งเอกสารมาให้ดำเนินการกระชันชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

 

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • ประสานงานให้แต่ละหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินการจัดโครงการให้จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน

  • เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

  • จัดทำแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ / กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ    ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่

 

 

 

ฝ่ายพัสดุ

กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: งานจัดหา กลุ่มบริหารงานคล
338 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์