โครงการลูกเสือไทยสู้ภัยไข้เลือดออก 1.4 Thai Scouts Fight Dengue
  ข่าวทั้งหมด
26 มิถุนายน 2562

      

1. เจ้าของโครงการ มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย

2. หลักการ
     2.1 เดือน มิถุนายน 2562 โรคไข้เลือดออกระบาดหนักที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่น. ทำให้ มูลนิธิส่งเสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย หาทางรณรงค์ให้ลูกเสือไทย ช่วยป้องกันแก้ไขโดยร่วมสนับสนุนหน่วยงานเกี่ยวข้อง
     2.2 เป็นกิจกรรมตามคำปฏิญาณของลูกเสือข้อ 2 ที่ว่า “ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” 
     2.3 เป็นกิจกรรมสอดคล้องนโยบายลูกเสือโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ ข้อ 3. (SDG3 ส่งเสริมสุขภาพของทุกคน)
     
3. เป้าหมาย
     3.1 ลูกเสือ โรงเรียน และ ลูกเสือ กศน อำเภอต่างๆ จำนวน 1,000 คน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะยุงลาย เช่น น้ำในที่รองกระถางต้นไม้ รางน้ำที่อุดตัน ยางรถยนต์เก่า กะลาชามแตก แจกันศาลพระภูมิฯลฯ คนละ 30 ที่ รวม 30,000 ที่
     3.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็กและผู้ปกครองลูกเสือ ในพื้นที่ไข้เลือดออกระบาดนอนในมุ้ง และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

4. วิธีการ
     4.1 เปิดไลน์กลุ่ม. “ลูกเสือไทยสู้ภัยไข้เลือดออก”
     4.2 ผอ.ลูกเสือโรงเรียน หรือ ผอ ลูกเสือ กศน จังหวัด คัดเลือกครูผู้กำกับลูกเสือ ชั้นเรียน/อำเภอละ 2 คน มาเข้าอบรม เรื่องวิธีการป้องกันไข้เลือดออก กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
     4.3 ครูผู้กำกับลูกเสือไปคัดลูกเสือนักศึกษาแต่ละช่วงชั้น/ อำเภอที่สนใจ ช่วงชั้น/อำเภอ ละ8 คน มา ฝึกอบรม วิธีการป้องกันไข้เลือดออกที่สำนักงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ
     4.4 กลุ่มลูกเสือไทยสู้ภัยไข้เลือดออกทุกโรงเรียนทุกอำเภอ  ทำป้ายรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ติดหน้า โรงเรียน/กศน ตำบล.    
     4.5 ลูกเสือออกปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะยุงลายในชุมชนของตน อย่างน้อยคนละ 30 ที่  แล้วทำรายงานมาส่งครู
     4.6 เชิญลูกเสือและผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก และรายงานผลการปฏิบัติงานทางไลน์กลุ่ม. “ลูกเสือไทยสู้ภัยไข้เลือดออก”
     4.7 ลูกเสือฝึกร้องเพลง “ลูกเสือปราบยุง” แล้วไปร้องให้พี่น้องพ่อแม่ฟังที่บ้าน
     4.8 ลูกเสือทดลองทำปี๊บดักยุง และ อุปกรณ์ดักลูกน้ำ กำจัดยุงแบบต่างๆ

6. ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,000 บาทต่อโรงเรียน
   
7. แหล่งเงินค่าใช้จ่าย. จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา

8. ผลที่จะได้รับ
     8.1 มีอาสาสมัครลูกเสิอป้องกันไข้เลือดออก 1,000 คน
     8.2 กำจัดแหล่งเพาะยุงลาย 30.000 จุด
     8.3 โครงการนี้อาจขยายไปยังโรงเรียน/จังหวัดอื่นที่มีปัญหาคล้ายกัน

9. ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น.                                      
     9.1 ไม่ได้ลงมือทำ.     
     9.2 ผู้บริหารไม่สนใจกิจกรรมลูกเสือ.
     9.3. ต้องระวังมาตรการลงโทษ. เช่น ถ้าเจอลูกน้ำในบ้านจะปรับ อสม หรือ ตำหนิ ผอ โรงพยาบาลตำบล เพราะจะทำให้ได้ข้อมูลเท็จทั้งหมด
     9.4 คนป่วยไข้เลือดออกไม่ยอมแจ้งว่าตนป่วย เพราะไม่อยากไปโรงพยาบาล. และรู้สึกผิด. ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนป่วย
     9.5 คนป่วยไม่นอนกางมุ้ง ทำให้ยุงกัดแล้วนำไปแพร่เชื้อให้คนอื่น
     9.5 น้ำที่ขังตามที่รกร้าง พงหญ้า น้ำในรางน้ำที่มีใบไม้อุดตัน และในท่อระบายน้ำตามบ้านในเมือง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

VDO โครงการลูกเสือไทยสู้ภัยไข้เลือดออก 1.4 Thai Scouts Fight Dengue

 

เพลง ลูกเสือปราบยุง Version 3.5

     ยุง ยุง ยุง ยุง ยุง
ใครอยู่นอกมุ้งระวังยุงกัด
ยุงลายนั้นร้ายชะมัด
ยุงลายนั้นร้ายชะมัด
ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
                 
     ยุงลายนำไข้เลือดออก
ขอบอกตัวร้อนเหลือหลาย
ผิวหนังจุดแดงมากมาย
ผิวหนังจุดแดงมากมาย
ปวดหัวอันตรายหาหมอฉีดยา

     ยุง ยุง ยุง ยุง ยุง          
ใครอยู่นอกมุ้ง ระวังยุงกัด
ยุงลายนั้นร้ายชะมัด             
ยุงลายนั้นร้ายชะมัด
ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
          
     น้ำในแจกันเปลี่ยนใหม่   
ที่ไหนขังน้ำรีบค้นหา
โอ่งอ่างถังแท้งค์ปิดฝา             
โอ่งอ่างถังแท้งค์ปิดฝา
กันยุงเข้ามาออกไข่ทุกวัน
                  
     ยุง ยุง ยุง ยุง ยุง          
ใครอยู่นอกมุ้ง ระวังยุงกัด
ยุงลายนั้นร้ายชะมัด            
ยุงลายนั้นร้ายชะมัด
ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
                   
     ลูกเสือเราไม่กลัวลูกน้ำ      
ช่วยกันคว่ำที่ยุงเพาะพันธ์
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ปรึกษาหารือร่วมจิตร่วมใจ
                    
       ยุง ยุง ยุง ยุง ยุง             
ใครอยู่นอกมุ้ง ระวังยุงกัด
ยุงลายนั้นร้ายชะมัด                
ยุงลายนั้นร้ายชะมัด
ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
                    
       คนป่วยเด็กน้อยกางมุ้ง 
ปัดยุงให้อยู่ห่างไกล
ตะไคร้หอมป้องกัน 
ตะไคร้หอมป้องกัน
แม้ตอนกลางวันก็ต้องป้องภัย


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
506 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์