มรภ.สงขลา ยกระดับผลิตภัณฑ์ปอเทือง สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
  ข่าวทั้งหมด
14 มิถุนายน 2562

      

 

          ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา จัดโครงการเปิดตัวผลงานวิจัย “การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการประชุมชุดแผนโครงการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกสว. การนำเสนอแผนการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแก่ภาคีเครือข่าย โครงการวิจัยการสร้างแบรนด์ของเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง โดย ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย และคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการวิจัยการเสริมศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

          ดร.นราวดี กล่าวว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับ สกสว. ซึ่งสนับสนุนทุนให้แก่มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนรำแดง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย ในพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มรภ.สงขลา จึงนำทีมนักวิจัยลงไปศึกษาปอเทือง เชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชสำคัญของท้องถิ่น โดยพบว่าปอเทืองมีสรรพคุณในการต้านสารอนุมูลอิสระ รวมทั้งตัวเส้นใยมีความแข็งแรงคงทน สามารถนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนรำแดง ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และถือเป็นพันธกิจสำคัญของ มรภ.สงขลา ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
          ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา ผู้อำนวยการแผนงาน กล่าวว่า แผนการวิจัยยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทืองฯ ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปอเทืองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตำบลรำแดง : ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน อาหาร และ เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการ อาจารย์อมรรัตน์ บุญสว่าง 2. การตัดสินใจของเกษตรกรและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปอเทืองเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ และ 3. กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ปอเทืองสำหรับกลุ่มชุมชนรำแดง หัวหน้าโครงการ ดร.สุวิมล บัวทอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง (อบต.) นำโดย นายอุดม ทักขระ นายก อบต.รำแดง ส่งเสริมให้ปลูกปอเทือง โดยทั่วไปนิยมปลูกบนผืนนา ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพของเกษตรกร ทรัพยากรธรรมที่มีอยู่ มาผสมผสานเข้ากับระบบการจัดการทรัพยากรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดเป็นเทศกาลดอกปอเทืองบานที่บ้านรำแดง ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีบนพื้นที่กว้างกว่า 300 ไร่  
 
 
          ดร.ฤทัยวรรณ กล่าวว่า ปอเทืองเป็นพืชที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในดอกไม้แห่งความจงรักภักดี หนึ่งในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่เรื่องการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ปลูกเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงโค กระบือ ดอกสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดหรือลวกจิ้มน้ำพริก รวมถึงใช้ประกอบอาหารหลากหลายเมนู ซึ่งงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากปอเทืองยังมีค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อมูลจากรายงานแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ฉบับปรับปรุง 2562  มีจุดที่ควรพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คือของที่ระลึกสำหรับผู้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องพัฒนากระบวนการผลิตที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้งควบคุมปริมาณ ความต้องการของตลาดที่เหมาะสม วิเคราะห์ศักยภาพในการดำเนินการของพื้นที่รำแดง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์
 
         ขณะที่ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) กล่าวว่า สกสว. สนับสนุนทุนวิจัยในพื้นที่ตำบลรำแดง รวมถึงทะเลสาบสงขลา ในมิติด้านการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2558 โดยพยายามเชื่อมโยงให้เห็นวิถีวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำ ครอบคลุมทั้งหมด 3 จังหวัด มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับรายได้ โดยมีชุมชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับนักวิจัย ซึ่งไม่ใช่ในลักษณะของงานวิจัยที่เป็นงานวิชาการเพียงอย่างเดียว เเต่ยังดึงภาคีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วย
 
 
 

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
120 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์