“เอ็มเทค สวทช.” ร่วมกับจุฬาฯ จัดเวทีชิงแชมป์ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
  ข่าวทั้งหมด
13 มิถุนายน 2562

      

 

          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปี 2562  (The 12th Robot Design Camp 2019 : RDC 2019) เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขันระดับนานาชาติ International Design Contest RoBoCon 2019 : IDC RoBoCon 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์  (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
          ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานโครงการ RDC 2019 กล่าวว่า  ปัจจุบันการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการแพทย์ การศึกษา การเกษตร ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เอ็มเทค สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ (Robot Design Contest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม รวมถึงเรียนรู้สถานการณ์จำลองการทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ การสร้างหุ่นยนต์ และพิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 
         สำหรับในปี 2562 นี้ โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 (The 12th Robot Design Camp 2019 : RDC 2019) ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” โดย เอ็มเทค ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 202 คน จาก 37 สถาบันการศึกษา และนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศจำนวน 88 คน จาก 32 สถาบันการศึกษา และได้จัดให้มีการแข่งขันระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม –  7 มิถุนายน 2562  โดยเก็บตัวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้โจทย์ที่กำหนดคือ “Robot for a Greener Planet” เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ตอบโจทย์เมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านการลงทุนและทางเศรษฐกิจ ทำให้ระบบรถไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงยังบ้านหรือสถานที่ต่างๆได้ทั้งหมด  จึงจำเป็นต้องมีระบบขนส่งระบบรองที่สามารถพาผู้โดยสารที่อยู่ตามบ้านหรือตามจุดรับส่งต่าง ๆ ไปส่งยังสถานีรถไฟฟ้าระบบรางที่ใกล้ที่สุดได้อย่างสะดวก ประหยัด และรวดเร็วได้ หรือที่เรียกว่า First Mile/Last Mile Service และจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยทีมชนะเลิศจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ International Design Contest RoBoCon 2019 : IDC RoBoCon 2019 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา    
 
        “เอ็มเทค สวทช. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เวทีการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งนอกเหนือจากการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่าง IDC RoBoCon 2019 ที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐเมริกาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้น นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถด้านการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้พัฒนาและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” ดร.จุลเทพ กล่าวในตอนท้าย

ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
138 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์