ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ข่าวทั้งหมด
13 มิถุนายน 2562

      

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นประธานการประชุมการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และเป็นประธานการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยรับตรวจในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

          ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด ให้แนวทางการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
          1. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเสมอภาคเท่าเทียมกัน

          2. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School” เน้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนควบคู่กับการเปลี่ยนสถานประกอบการให้เป็นโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง
          วิทยาลัยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับสถานประกอบการโดยได้รับการสนับสนุนห้องเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์จากมูลนิธิอีซูซุ รับมอบรถยนต์เพื่อการศึกษาจากกลุ่มอีซุซุและบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และรับมอบครุภัณฑ์จากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์

          3. โรงเรียนวัดเกาะจาก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ดี โดยมีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปี 2561 โรงเรียนเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยสร้างระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและนำระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) รวมถึงสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและต่างประเทศมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อทดแทนความขาดแคลนครูวิชาเอก

          4. โรงเรียนปากพนัง เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนน O-NET อยู่ในระดับ 1 - 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีพื้นฐานที่ดีทั้งด้านวิชาการและ
การลงมือปฏิบัติผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล รวมถึงการปลูกฝังอัตลักษณ์ของความเป็นไทย การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และมีกิริยามารยาทที่งดงาม

          นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
          1) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
          2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
          3) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
          4) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
          5) โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

          ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาข้างต้น ได้รับทราบว่าปัญหาของหน่วยงาน และสถานศึกษา ได้แก่ การขาดแคลนครูและบุคลากร และงบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอ

          คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ผู้จับจ่ายใช้สอย และบุตรหลาน โดยจัดตั้งเครือข่าย “บ้านหนังสือชุมชน” “ห้องสมุดชาวตลาด” และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและญาติ

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
154 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์