มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
12 มิถุนายน 2562

      

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ
     1) อนุมัติร่างกฎกระทรวงใน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษา การส่งเสริมนวัตกรรม
     2) อนุมัติ
ร่างพระราชกฤษฎีกาในการยกเว้น
ภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

อนุมัติกฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญ คือ การกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ได้แก่ (1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร  (2) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ด้อยโอกาส (3) การส่งเสริมการเรียนการสอน (4) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางการศึกษา (5) การส่งเสริมนวัตกรรม (6) การส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข (7) การส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ (8) การส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับพัสดุดังกล่าว


อนุมัติมาตรการภาษีในการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญ คือ ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดย