เปิดหัวใจครูเจ้าฟ้าฯ2562 “24 ปีบนดอยไกล...ไม่มีวันใดที่รู้สึกท้อ”
  ข่าวทั้งหมด
6 มิถุนายน 2562

      
          โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้จัดพิธีมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและเสี่ยงภัย ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด

          โดยเป็นทั้งแม่พิมพ์และแบบอย่างการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนเก่งและคนดี ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เป็นประธานมอบรางวัล ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานกรรมการคัดเลือกรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯกล่าวให้ข้อคิด และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ครูในพื้นที่ทุรกันดาร และน.ส.อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมอบรางวัลและกองทุนประกันสุขภาพสุขใจแก่ครูดีเด่นที่ได้รับรางวัล ณ มูลนิธิ พอ.สว.

          ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณามอบ รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี 2562รุ่นที่ 11จาก3หน่วยงานๆ ละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล ได้แก่

          ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม จ.เชียงราย น.ส.ชนันญา เจนดง ครู คศ.1 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จ.กาญจนบุรี นายอภิรักษ์ สำเร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปุโรง จ.ยะลา

          ครูสังกัดหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) ได้แก่ ดาบตำรวจพระนาย ขาวบาง ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (ปางสนุก) จ.กาญจนบุรี ดาบตำรวจหญิงดาริกา ปัญญาเตียม ครูผู้สอน โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 จ.เชียงราย ดาบตำรวจสยาม สุพิทักษ์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ จ.นราธิวาส

 

          ครูสังกัดหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้แก่ น.ส.ประภาพร เพ็ชรวุฒ ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านประไรโหนก จ.กาญจนบุรี นางนิลาวรรณ อินตา ครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่จอเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน และน.ส.นันธิดา จันทร์เปล่ง ครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอายิโก๊ะ จ.เชียงราย

          ศ.กิตติคุณดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯกล่าวว่า “หากพิจารณาจากเนื้องานที่ครูทำ สถานที่ที่ครูอยู่ ต้องอดทน เพราะว่าทั้งทุรกันดาร ห่างไกล ไม่สะดวกสบายทั้งการเดินทาง ความเป็นอยู่และยังเสี่ยงภัยทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตรายจากภายนอก คนที่จะทำงานในที่อย่างนี้ ความเป็นอยู่อย่างนี้ได้ แค่กำลังใจก็คงพอ

          แต่เพื่อให้อยู่ได้อย่างมั่นใจและมั่นคง ควรมีคาถา 4 คำ ซึ่งผมนำมาจากของฝรั่ง คือ “KASA” ได้แก่

          K-Knowledge ต้องมีความรู้ในสิ่งที่จะไปสอน ไม่ต้องแตกฉาน แต่ให้รู้มากกว่านักเรียน เพื่อให้ลูกศิษย์มีความรู้ด้วย

          A-Attitude ทุกท่านที่มานั่งที่นี้มีทัศนคติที่ดีอยู่แล้ว แต่ท่านต้องทำให้ลูกศิษย์คิดเหมือนท่าน ให้รู้ว่าประเทศชาติอยู่มาได้เพราะมีคนเสียสละ มีจิตอาสา ครูต้องนำทัศนคติจิตอาสา จิตวิญญาณในการทำเพื่อสังคม ประเทศชาติให้แก่ลูกศิษย์ให้ได้

          S-Safety ความปลอดภัย ถ้าครูยังหวั่นไหวด้วยปัญหาครอบครัว สุขภาพ ผู้บังคับบัญชา ฯลฯ ท่านคงอยู่ด้วยความยากลำบาก ท่านต้องหาทางแก้ไข และให้ความปลอดภัยแก่ลูกศิษย์ด้วย เช่น ปลอดภัยจากความยากจน เพื่อให้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ตามท่าน

          และA-Adaptation โรงเรียนท่านอยู่ห่างไกล ต้องสอนให้ลูกศิษย์รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับสังคม เพราะจะทำให้ท่านอยู่รอดและประเทศชาติอยู่รอด”

 

 

          นางนิลาวรรณ อินตา ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านแม่จอเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “24 ปีที่สอนหนังสือให้ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูง ไม่มีวันใดที่รู้สึกว่าท้อ น้อยคนที่จะได้มีโอกาสอย่างดิฉันที่ได้รับรางวัล ได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท ตอนนี้สอนทั้งหมด 4 หมู่บ้านในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

          มุ่งหวังให้ลูกศิษย์มีความรู้ และรู้จักใช้ชีวิต โดยส่งเสริมให้ชุมชนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน รางวัลนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองและครอบครัว เป็นเครื่องเตือนตัวเองว่า เราทำบทบาทหน้าที่อะไรและให้สำนึกถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นครูอยู่เสมอ”

          น.ส.อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ครู ซึ่งเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นรากฐานพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างสรรค์สังคมที่ดี และการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

          ธนาคารฯสนับสนุนรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมมอบประกันสุขภาพสุขใจ เพื่อคุ้มครองสุขภาพครูมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติและชื่นชมคุณงามความดีของครูที่ได้รับรางวัล เป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏประจักษ์ชัดต่อครู นักเรียน และสาธารณชนทั่วไป

 

 

ที่มา: ข่าวการศึกษาสยามรัฐ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
436 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.24  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์