งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี ภาคเหนือ
  ข่าวทั้งหมด
1 มิถุนายน 2562

      

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ จัดงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุม มีลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมถึงลูกเสือจากเมียนมา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้าร่วม 6,810 คน

วันนี้ (1 มิถุนายน 2562) ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวมทั้งลูกเสือในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมงานชุมนุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ให้มีความรู้ รัก สามัคคี

การจัดงานชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทย

ลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ที่สร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการของลูกเสือที่ยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ การเรียนรู้โดยการกระทำ เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง การใช้ระบบหมู่ และความก้าวหน้าของบุคคล

ดังนั้น ลูกเสือจึงถือเป็นกิจกรรมด้านการศึกษาที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับในสังคมโลก หากเด็กและเยาวชนได้ผ่านกระบวนการลูกเสือแล้ว จะเป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีกฎเกณฑ์ และยินดีช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ ซึ่งจะเห็นประจักษ์ชัดดังคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างมีเกียรติ

เด็กและเยาวชนไทยที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว เชื่อมั่นได้ว่าเด็กและเยาวชนจะเติบโตมาเป็นพลเมืองไทยที่เป็นผู้รู้รับผิดชอบต่อชาติ จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดหรือกลุ่มใดทำร้ายประเทศ ทั้งการกล่าววาจาให้ร้ายต่อประเทศชาติ การกระทำการที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะลูกเสือจะช่วยสอดส่องดูแลปกป้องประเทศไม่ให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในทุกรูปแบบ กอปรกับประเทศไทยซึ่งอยู่ในระบอบการปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์ยังทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย ดังนั้น การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญของลูกเสือทุกคน

ทั้งนี้ หลักสำคัญประการหนึ่งของลูกเสือ คือ การทำหน้าที่ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสอนให้ลูกเสือตระหนักว่างานเป็นสิ่งที่มีเกียรติ และเป็นเครื่องวัดคุณค่าของคน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้กำกับลูกเสือ ควรให้ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อน เช่น ที่บ้าน ควรส่งเสริมให้เด็กทำงานในบ้าน ช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ในช่วงเวลา 5 วัน โดยเฉพาะการที่มีพี่น้องลูกเสือในกลุ่มอาเซียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม จึงขอให้มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดต่อเด็กและเยาวชนของชาติ ได้รับโอกาส ประสบการณ์และทักษะที่สำคัญยิ่งครั้งหนึ่งในชีวิต อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า งานชุมนุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวมถึงลูกเสือในกลุ่มอาเซียนจากประเทศเมียนมา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซีย จำนวนทั้งสิ้น 6,810 คน

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ 2) เพื่อให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 3) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตสาธารณะในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4) เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

รวมอัลบั้มภาพ: Facebook

Written by อิชยา กัปปา
Photo Credit
 ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
330 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์