ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่มต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ (Internet Gateway) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางและประกาศและTOR)
  ข่าวทั้งหมด
23 พฤษภาคม 2562