สอศ.จับมือโคเซ็น จัดหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม
  ข่าวทั้งหมด
14 พฤษภาคม 2562

      

สอศ.จับมือโคเซ็น จัดหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม (ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น สอดรับความต้องการตลาดแรงงาน

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จัดพิธีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ต่อเนื่อง 5 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลภายใต้ความร่วมมือกับ National Institute of Technology สถาบัน KOSEN (สถาบันโคเซ็น) ประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นผลิตกำลังคนคุณภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ ซึ่งในพิธีเปิดครั้งนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ลิลา ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วม โดยมีดร.เคนจิ ฮิกะชิดะ(Dr. Kenji  Higashida, the Executive Director, President of NIT Sasebo College, ผู้บริหารสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และผู้ประกอบการบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย อาทิ บริษัทสายการบินเจแปนแอร์ไลน์  บริษัท Nikle Solution และ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เข้าร่วมด้วย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีความร่วมมือกับ National Institute of Technology (สถาบันโคเซ็น) ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ลงนามความร่วมมือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2559 สอศ.และสถาบันโคเซ็น ได้ร่วมกันจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ไทย – ญี่ปุ่นโคเซ็น (Japanese – Thai KOSEN Institute of Engineering and Technology) ณ สอศ.กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในการสร้างกำลังคนคุณภาพรองรับผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยในปีการศึกษา 2562นี้ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในหลักสูตรตามมาตรฐานโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นใน 2 สถานศึกษา  2 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)ในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยผู้สมัครเรียนจะต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจและสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก โดยเกณฑ์การสอบคัดเลือกแบ่งเป็นการสอบข้อเขียน 70 % ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) และภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน KOSEN และการสอบสัมภาษณ์ 30% ประกอบด้วย การนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน การวัดทักษะทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี และบุคลิกภาพ ดำเนินการโดยสถานศึกษา โดยนักเรียนที่สอบผ่านจะต้องมีความรู้ความสามารถตรงกับคุณสมบัติมาตรฐานของโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ มีนักเรียนที่สอบผ่านและรายงานตัวเข้าศึกษาแล้ว จำนวน 31 คน แบ่งเป็น วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวน 15 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จำนวน 16 คน ทั้งนี้ สอศ.และสถาบันโคเซ็น ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ การประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานญี่ปุ่น การอบรมพัฒนาครูตามมาตรฐานญี่ปุ่น และการอบรมนักเรียนเพื่อปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรทั้งหมด

          ดร.เคนจิ  ฮิกะชิดะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร National Institute of Technology สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า มีความยินดีและภูมิใจที่ได้มาร่วมพิธีเปิดหลักสูตรอาชีวะพรีเมี่ยม ปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในนามของสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง    ปีนี้เป็นปีที่ 2 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทย และขอย้ำว่าหลังจบการศึกษา สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จะพยายามให้นักเรียนได้มีงานทำเท่าๆกับโอกาสในการฝึกงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมีความร่วมมือกับสอศ. และสถานศึกษา และขอแนะนำให้นักเรียนตั้งใจเรียนตามหลักสูตร และควรฝึกภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วย ซึ่งทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น จะเป็นจุดสนใจที่บริษัทญี่ปุ่นต้องการจ้างงานด้วย

          เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สอศ. มีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นโดยตั้งเป้าหมายว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า สอศ.จะมีช่างฝีมือคุณภาพมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีสมรรถนะสูง ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

          นางสาวชนากานต์  ซื้อสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที 2 หลักสูตรปวส.ต่อเนื่อง 5 ปี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโลยีฐานวิทยาศาสตร์    เปิดเผยว่า ตนเลือกเรียนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้เพราะว่าชอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ประกอบกับมองว่าตลาดแรงงานหรือในอนาคตจะใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม แทนการใช้แรงงานคน คนก็จะตกงานมากขึ้น แต่ถ้าเรามีความรู้ความสามารถในการควบคุมหุ่นยนต์ เราก็จะมีโอกาสในอนาคตมากกว่าคนอื่นๆ และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในหลาย ๆ ด้าน เป็นสาขาที่ไปเรียนต่อในสาขาอื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้ เป้าหมายในอนาคตหลังเรียนจบ วางแผนไว้ 2 ทาง คือ อยากเป็นวิศวกรการบิน เนื่องจากชอบเครื่องบิน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)ได้นำสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ จึงเป็นแรงจูงใจทำให้อยากไปทำงาน แต่หากไม่ได้เป็นวิศวกรการบิน ก็จะเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์ตามโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
754 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์