แต่งตั้งศาสตราจารย์
  ข่าวทั้งหมด
13 พฤษภาคม 2562

       ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ซึ่งมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

 • รองศาสตราจารย์ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล พนักงานสถาบัน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

 • รองศาสตราจารย์กรกช อัตตวิริยะนุภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์คุ้มพงศ์ หนูบรรจง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 • รองศาสตราจารย์อัญชลี วงศ์วัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสัตวบาล สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา พนักงานสถาบัน ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

 • รองศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ อารีกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์ธนาภัทร ปาลกะ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์คณิตศ์ สนั่นพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์สุพจน์ เตชวรสินสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐

 • นายอมร พิมานมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

 • นางสุภา เพ่งพิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

 • รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

 • รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

 • นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

รายละเอียด