ตั้งศูนย์ SEAMEO STEM-ED และ SEAMEO SEPS
  ข่าวทั้งหมด
8 พฤษภาคม 2562

      

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ของซีมีโอแห่งใหม่ที่ประเทศไทย คือ "ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS)" และ "ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)" เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ในพิธีลงนามครั้งนี้มีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เป็นผู้ลงนามฝ่ายซีมีโอ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ทั้งสองแล้ว

Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงในครั้งนี้ เพื่อจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ของซีมีโอแห่งใหม่ทั้งสองศูนย์ สืบเนื่องจากการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความท้าทายมากมาย ในขณะเดียวกันก็เกิดการสร้างโอกาสให้กับคนในภูมิภาคอย่างมากเช่นกัน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ที่สำคัญทั้งสองศูนย์นี้ จะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ SEAMEO SEPS ที่ได้มีการแบ่งปันแนวคิดและหลักการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคด้วย ทั้งนี้ คาดว่าศูนย์ระดับภูมิภาคฯ ทั้งสองแห่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการพัฒนาในภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก

1) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) หรือศูนย์ SEAMEO SEPS จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

   1) เพื่อเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคที่เป็นเลิศด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   2) เพื่อเป็นศูนย์ที่เป็นคลังความรู้และศูนย์กลางด้านข้อมูลในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   3) เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาว่าด้วยเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   4) เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ในบริบทของประเทศในภูมิภาค
   5) เพื่อเป็นศูนย์ประสานและดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
   6) เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค และต่อยอดขยายผลสู่ระดับสากล

บทบาทของศูนย์ SEAMEO SEPS เน้นการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ การส่งเสริม ประสานและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านวิธีคิดและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทของตน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิชาการและความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างภูมิภาค และขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านการศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

2) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education) หรือศูนย์ SEAMEO STEM-ED จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษาสำหรับใช้ในการพัฒนาประเทศสมาชิก รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษาทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นบทบาทการดำเนินการของศูนย์ SEAMEO STEM-ED ให้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ด้วย

บทบาทของศูนย์ SEAMEO STEM-ED ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในด้านสะเต็มศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ระดับภูมิภาคด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกซีมีโอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพ สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคต่อไป

Written by ปารัชญ์ ไชยเวช, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, กิตติกร แซ่หมู่
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Graphic/
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
666 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์